Gasztold Aleksandra dr hab.

Gasztold Aleksandra

dr hab. Aleksandra Gasztold, prof. ucz. – doktor nauk o polityce (2009), doktor habilitowana w zakresie nauk o polityce (2018), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Rzeczniczka Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim (2020-2024). Prowadzi badania nad terroryzmem i nad wywiadem z wykorzystaniem teorii krytycznych. Stypendystka m.in. Uniwersytetu w Konstancji (2007, 2010, 2015, 2016), Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji (2008), Uniwersytetu Indiana w Bloomington (2013) i Uniwersytetu Wiedeńskiego (2015). Ekspertka społeczna Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz Ośrodka Analiz Politologicznych i Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu Warszawskiego (OAP UW). Sekretarz Generalna Women in International Security na Polskę (WIIS Poland), członkini Women’s Intelligence Network (WIN) oraz Institute for National and International Security (INIS). Redaktor Naczelna czasopisma naukowego „Applied Cybersecurity and Internet Governance” wydawanego przez NASK PIB.

Zainteresowania badawcze

Badania nad terroryzmem, badania nad radykalizacją, studia nad wywiadem, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Niemiec.

Jednostka

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego

3 ostatnie publikacje:

A.Gasztold, Beyond or In the Midst of the Masculinized Intelligence Community in Poland, „International Journal of Intelligence and Counterintelligence” (online May 10, 2022)

A.Gasztold, A conspiracy of silence: the CIA black sites in Poland, “International Politics” Maj 2021.

A. Gasztold, Feminist Perspectives on Terrorism: Critical Approaches to Security Studies, Springer, Cham 2020.

A.Gasztold & P. Gasztold The Polish Counterterrorism System and Hybrid Warfare Threats, “Terrorism and Political Violence”, June 2020.

A. Gasztold, US Influence on German-Polish Cooperation in the Field of Eastern Policy, in: W. Hilz, Sh. Minasyan, M. Raś (eds.),  Ambiguities of Europe’s Eastern Neighbourhood: Perspectives from Germany and Poland, Springer VS, Wiesbaden 2020, pp.  125-139.

X