Gasztold Aleksandra dr hab.

Gasztold Aleksandra

dr hab. Aleksandra Gasztold, prof. ucz. – doktor nauk o polityce (2009), doktor habilitowana w zakresie nauk o polityce (2018), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Prowadzi badania nad terroryzmem i nad wywiadem z wykorzystaniem teorii krytycznych. Stypendystka m.in. Uniwersytetu w Konstancji (2007, 2010, 2015, 2016), Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji (2008), Uniwersytetu Indiana w Bloomington (2013) i Uniwersytetu Wiedeńskiego (2015). Ekspert społeczny Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego (OAP UW). Członkini Komitetu Sterującego Women in International Security Poland (WIIS Poland) od 2018 r.

Zainteresowania badawcze

Badania nad terroryzmem, badania nad radykalizacją, studia nad wywiadem, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Niemiec.

Jednostka

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego

3 ostatnie publikacje:

A.Gasztold, A conspiracy of silence: the CIA black sites in Poland, “International Politics” Maj 2021.

A. Gasztold, Feminist Perspectives on Terrorism: Critical Approaches to Security Studies, Springer, Cham 2020.

A.Gasztold & P. Gasztold The Polish Counterterrorism System and Hybrid Warfare Threats, “Terrorism and Political Violence”, June 2020.

A. Gasztold, US Influence on German-Polish Cooperation in the Field of Eastern Policy, in: W. Hilz, Sh. Minasyan, M. Raś (eds.),  Ambiguities of Europe’s Eastern Neighbourhood: Perspectives from Germany and Poland, Springer VS, Wiesbaden 2020, pp.  125-139.

X