Ilkowski Filip dr hab.

Ilkowski Filip

plen

dr hab. Filip Ilkowski – doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2017) na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Imperializm kapitalistyczny we współczesnych ujęciach teoretycznych”. W 2005 r. doktoryzował się pracą pt. „Reformy brytyjskiego ruchu związkowego w latach 1964–1997. Analiza politologiczna.”. Pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Adiunkt w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej. Członek European Consortium for Political Research i Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Występował z referatami m. in. na uniwersytetach w Stambule, Ljubljanie, Londynie, Brukseli i na Malcie. Poza życiem zawodowym praktyk działalności w ruchach społecznych.

Zainteresowania badawcze

Teorie imperializmu i państwa kapitalistycznego, ruchy społeczne, myśl polityczna, polityka brytyjska, polityka bliskowschodnia.

Jednostka

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

3 ostatnie publikacje:

F. Ilkowski, New Warsaw Pacts, ‘Beggar Imperialism’ and interstate rivalry in Central and Eastern Europe, „Capital & Class” 2017 nr 41/2, s. 263-290.

F. Ilkowski, Capitalist Imperialism in Contemporary Theoretical Frameworks, Frankfurt am Main, 2017.

F. Ilkowski, Wybrane ruchy społeczne współczesnego kryzysu. Rewolucja i kontrrewolucja arabska, Indignados, Tea Party i Occupy Wall Street, związki zawodowe, Warszawa, 2016.

X