Wspólny kurs WNPiSM UW oraz Uniwersytetu Genewskiego: Introduction to Philanthropy and International Organisations – zapisy

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
15 czerwca, 2021
18 czerwca odbyło się pierwsze z trzech seminariów Katedry Polityki Społecznej i Ubezpieczeń dot. społeczno-politycznych skutków COVD-19
21 czerwca, 2021

Szanowni Państwo,

 

W semestrze zimowym 2021/2022 we współpracy z Uniwersytetem Genewskim (Szwajcaria) zostanie uruchomiony kurs/przedmiot ogólnouniwersytecki dla studentów pt.

Introduction to Philanthropy  and International Organisations: from social awareness to social leadership.

Przedmiot będzie realizowany w podwójnej formule: wykładowej (teoretycznej) i warsztatowej (praktycznej). Wśród zaproszonych praktyków  będą  eksperci z organizacji międzynarodowych, m.in. z ONZ.

 

Krótkie wprowadzenie do problematyki:

W ciągu ostatnich dwudziestu lat filantropia stała się coraz ważniejszą częścią naszego społeczeństwa. W obliczu wyzwań przed jakimi stoimy, filantropia odgrywa istotną rolę w przyczynianiu się do ogólnego postępu i osiągania wyników wskazanych między innymi w Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Kurs będzie wspierał studentów w zagłębieniu się w świat filantropii, odpowiedzialności społecznej i pracy instytucji, których celem jest rozwój społeczny. Kurs dzieli się na dwie części – teoretyczną i warsztatową. Podczas części teoretycznej studenci będą mieli okazję zapoznać się z pojęciem filantropii (operacjonalizacja i konceptualizacja),  jej możliwościami i wyzwaniami. Podczas części praktycznej studenci poznają wewnętrzną pracę organizacji oraz osoby odpowiedzialne za koordynację globalnych i lokalnych programów na rzecz rozwoju (zajęcia z praktykami). Przedmiot oferuje całościowe spojrzenie na pomoc, rozwój społeczny oraz ma na celu budowanie postawy osoby odpowiedzialnej społecznie.

Pod koniec kursu studenci powinni: 1. Mieć ogólną wiedzę na temat istotnych aspektów  filantropii z perspektywy działalności organizacji międzynarodowych (perspektywa globalna, regionalna i lokalna) 2. Rozpoznawać kluczowe sektory, wyzwania i możliwości w obszarze filantropii 3. Być świadomym kontekstów etycznych, prawnych, politycznych i społecznych leżących u podstaw filantropii.

Na Uniwersytecie w Genewie  przy wspolpracy School of Economics and Management (GSEM), the Institute of Finance (GFRI), the Geneva Centre for Philanthropy (GCP) oraz – Genevensis Communications, od tego roku uruchomiono rownież studium dla specjalistów i praktyków z organizacji  międzynarodowych – więcej informacji o inicjatywie na stronie magazynu ONZ, UN Today: https://untoday.org/unige-new-course_strategic-operational-philanthropy/. Program w Genewie współkoordynuje prof. Giuseppe Ugazio.

Tryb przedmiotu: online – część zajęć wspólnie ze studentami z Uniwersytetu Genewskiego

Kiedy: poniedziałki, godz. 9.45 – 11.15 (* trzy spotkania / zajęcia  teoretyczne/wykładowe  wyjątkowo w godz. 10.00-12.00). Łącznie 10 spotkań/ 24 godziny

Liczba ECTS: 4 ECTS

Liczba miejsc: w związku z formułą warsztatową ograniczona – max. 20 miejsc

Rejestracja: na UW zgodnie z harmonogramem rejestracji UW: podzielona na dwie tury: I tura – do 29 czerwca 2021 poprzez Usosweb (w tym monograf dedykowany WNPiSM) ; II tura  – wrzesień 2021)

Szczegółowy sylabus wraz z biogramami ekspertów z organizacji międzynarodowych będzie przesłany studentom zarejestrowanym  na przedmiot.

Zaliczenie przedmiotu: Praca zespołowa/projekt końcowy, w którym studenci ustalą strategię  dla nowej (wymyślonej przez siebie) organizacji filantropijnej angażującej się w wybrany przez siebie aktualny problem społeczny. Projekt zostanie opracowany w zespołach 4-5 studentów  (opis dostarczony również w formie pisemnej – ok. 2500 słów) i będzie zawierał szczegółową strategię organizacji filantropijnej, założonej w celu rozwiązania aktualnego problemu społecznego. Wyniki projektu zostaną przedstawione przez lidera grupy na ostatnim spotkaniu. Projekt będzie oceniany przez koordynatorów przedmiotu oraz ekspertów/praktyków z organizacji  międzynarodowych (element praktyczny oceny).

Ocena składać się będzie z: projektu 70% oceny oraz aktywności 30% oceny końcowej.

Prowadzący/koordynatorzy przedmiotu:

Ze strony Uniwersytetu Genewskiego: 

Prof. Giuseppe Ugazio

Afiliacja akademicka: Geneva Finance Research Institute, Geneva Center for Philanthropy;  Foundations Edmond de Rothschild Chair in Behavioral Philanthropy (Katedra Filantropii Behawioralnej).

Wykładowca również na Uniwersytecie Harvarda, gdzie ukończył także naukowy staż podoktorski (2016-2018). Posiada dwa doktoraty: z filozofii i neuroekonomii, jest behawiorystą badającym mechanizmy neuropsychologiczne, które kierują złożonymi ludzkimi zachowaniami społecznymi. Za pomocą interdyscyplinarnych metod eksperymentalnych bada mechanizmy kontroli afektywnej, poznawczej i behawioralnej, które wspierają podejmowanie decyzji społecznych. W szczególności jego badania koncentrują się na zrozumieniu, w jaki sposób mechanizmy decyzyjne konkurują ze sobą i oddziałują na siebie, aby kierować wyborami związanymi ze wartościami moralnymi, uczciwością i przestrzeganiem norm. Wybrane ostatnie publikacje: Changing social norm compliance with noninvasive brain stimulation, CC Ruff, G Ugazio, E Fehr, ‘Science’ 342 (6157), 482-484; The role of emotions for moral judgments depends on the type of emotion and moral scenario. G Ugazio, C Lamm, T Singer, ‘Emotion’ 12 (3), 579; Increasing honesty in humans with noninvasive brain stimulation. MA Maréchal, A Cohn, G Ugazio, CC Ruff, ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ 114 (17), 4360-4364; Are empathy and morality linked? Insights from moral psychology, social and decision neuroscience, and philosophy. G Ugazio, J Majdandžić, C Lamm, ‘Empathy in morality’, 155-171; Practical implications of empirically studying moral decision-making, N Heinzelmann, G Ugazio, P Tobler,’ Frontiers in neuroscience’ 6, 94; Binding oneself to the mast: stimulating frontopolar cortex enhances precommitment. A Soutschek, G Ugazio, MJ Crockett, CC Ruff, T Kalenscher, PN Tobler. ‘Social cognitive and affective neuroscience’ 12 (4), 635-642/

Ze strony Uniwersytetu Warszawskiego/WNPISM UW: 

mgr Anita Budziszewska

Afiliacja akademicka: Katedra Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych WNPiSM UW.

Absolwentka Europejskiej Akademii Dyplomacji; ISM Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Prawa Międzynarodowego, WPiA UW, Studiów Badań Strategicznych, SGH. Stypendystka na University of Nottingham. Członek Polskiej misji przy ONZ podczas 43 sesji Rady Praw Człowieka  ONZ w Genewie (43 session of UN HRC). Ekspert zewnętrzny projektu dot. polonii – Polska360 organizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Fundację Kresy. RP. Od 2012 członek sieci koordynatorów  współpracy międzynarodowej uczelni europejskich. Staże naukowe i zawodowe m in. w Polskim Przedstawicielstwie przy ONZ w Genewie, studyjno-szkoleniowe m.in.: w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu i University of Oxford. Międzynarodowe wykłady i referaty zagranicą,: m.in. w Austrii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Włoszech, Portugalii, Grecji, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Węgrzech. Współpracuje dydaktycznie  m.in. z University of Zurich i University of Geneva. Naukowo i dydaktycznie zajmuje się kulturą w stosunkach międzynarodowych, działalnością organizacji międzynarodowych w sferze kultury, polityka kulturalną Rady Europy. Wybrane Publikacje:  Anita Budziszewska, Anna Solarz, Religion as a Component of the State Identity in Poland and Its Manifestations in the Foreign Policy, (fortcoming) „Siyasal: Journal of Political Sciences – special issue on Polish Foreign Policy in 21st Century,”; The right to culture in international law, „Diritti Umani e Diritto Internazionale”, 2/2018, vol 12, 315-333; The Concept of Right to Culture in International Relations, “Polish Journal of Political Science”, nr 4/2018; Hanna Schreiber, Anita Budziszewska, W stronę prawa do kultury, w: E. Mikos – Skuza, K. Sałaciński (red.), Ochrona dziedzictwa kultury w czasie konfliktów zbrojnych, 60-lecie konwencji haskiej i 15-lecie II protokołu, WCEO, Warszawa, 2014; Agnieszka Bógdał-Brzezińska, Anita Budziszewska, National and European Identity in the Context of polish European Union presidency. Constructivism-based approach, „Economic and Political Thought”, nr 4 (35) 2011.

Teaching Assistant: Kamila Ciok (studentka WNPiSM/założycielka Fundacji Alimuradova)

Prezes Organizacji Alimuradova (wspieranie i mentoring organizacji pozarządowych i projektów społecznych); Członek Zarządu Fundacji ‘Polska Pomaga Polsce’;  należy do Stowarzyszenia im. Stanisława Wyspiańskiego – budowanie szansy dla młodzieży i kształcenie postaw przywódczych w Polsce; gospodarz i ambasador Shams Community Jordan; przewodnicząca Rady Młodzieży SDG w Pakistanie; w 2019 nominowana do tytułu aktywistki społecznej roku; w 2019 wyróżniona jako Lider NGO w Polsce; nominowana 25under25 Forbes 2018. Prelegent na międzynarodowych konferencjach na temat zaangażowania młodzieży i odpowiedzialnej edukacji społecznej (m.in. European Union Intellectual Property in Alicante; Leap Summit in Zagreb; 19th WFYS in Sochi;  National Reading Day in Alger; a 2nd and 3rd IYSL in Lahore;  Forum of Compatriots in the Republic of Dagestan; Congress of Young Europeans in Marseille; Gala of the national social projects Olympiad “Exempt from Theory”; Conference “Future of Europe” in Pskov; TEDxLikusy 2020). Od 2012 roku zaangażowana w działalność społeczną i artystyczną w Polsce (w 2004 roku przy wsparciu Diany Alimuradowej Ciok prowadziła akcję społeczno – humanitarną na rzecz dzieci poszkodowanych w zamachu terrorystycznym na Bielanie). Zajmuje się badaniem odpowiedzialności społecznej we współpracy politycznej oraz działalności „Szwajcarskiej Agencji Rozwoju i Współpracy” w Pakistanie.

X