Nowe Zarządzenie Kierownika Jednostki Dydaktycznej
29 września, 2020
Informacja w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych
30 września, 2020

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) przypomina, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) uprawnia do uzyskania w trakcie pobytu w innym państwie członkowskim UE świadczeń zdrowotnych,
które stają się niezbędne z nagłych powodów medycznych (niezależnie od tego czy przyczyną jest wypadek czy choroba zakaźna). Świadczenia udzielane są na zasadach obowiązujących osoby ubezpieczone w państwie pobytu. Mimo posłużenia się kartą, pacjent może zostać obciążony częścią kosztów zgodnie z prawem państwa, na terenie którego się znajduje.

Ważne! W części państw Unii Europejskiej obowiązują koszty współpłacenia pacjenta. Takie koszty mogą być bardzo wysokie w przypadku pobytu np. na oddziale intensywnej terapii. W zależności od przebiegu choroby oraz występujących powikłaniach COVID-19 pacjent może wymagać pobytu na oddziale intensywnej terapii. Dlatego na czas pobytu za granicą zaleca się wykupienie dodatkowego komercyjnego ubezpieczenia, które będzie pokrywać ewentualne koszty współpłacenia. W czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego służby sanitarne mogą poddać osobę chorą lub podejrzaną o zachorowanie podobnymi środkami nadzoru jak inspektor sanitarny w Polsce. Oznacza to, że pobyt może zostać przymusowo wydłużony, co będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami utrzymania. (źródło https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi )

BWZ dodatkowo przypomina, że na prośbę studentów/doktorantów wystawia zaświadczenia potwierdzające status stypendysty Erasmusa i/lub wysokość przyznanych środków Erasmus. Aby otrzymać skan takiego zaświadczenia należy napisać email na adres erasmusbwz@uw.edu.pl i podać:
1. cel okazania zaświadczenia;
2. język zaświadczenia (polski lub angielski);
3. jeśli prośba wystosowana jest przed podpisaniem umowy finansowej daty pobytu w uczelni przyjmującej.

X