Prof. Jolanta Itrich-Drabarek wzięła udział w konferencji Polskie Metropolie
24 maja, 2023
Studenci WNPISM z wizytą na GPW
26 maja, 2023

pl

24 maja 2023 r. zorganizowaliśmy na naszym Wydziale Dzień Kariery Sektora Publicznego. Współorganizatorem wydarzenia było Biuro Karier UW. Patronatem wydarzenie objęła Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej – Marlena Maląg oraz Rektor UW Alojzy Nowak.

W Auli prof. Baszkiewicza zebraliśmy łącznie 13 wystawców, którzy przygotowali dla naszych studentów swoje stanowiska. Oprócz strefy wystawienniczej były również: strefa doradcza oraz strefa ofert pracy. Gospodarzem targów był prof. Jacek Męcina – Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z otoczeniem biznesowym. Podczas rozpoczęcia targów głos zabrali również: Dziekan dr hab. Daniel Przastek, dr Justyna Godlewska-Szyrkowa – Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia oraz dr hab. Łukasz Zamęcki – Pełnomocnik Dziekana ds. dyscypliny nauki o polityce i administracji.

Były to pierwsze tego typu targi na naszym Wydziale. Na jesieni planujemy zorganizować kolejny taki dzień.

Tym razem wystawcami byli:

Misją Ministerstwa jest tworzenie podstaw dla podnoszenia jakości życia w zakresie spraw rodziny, pracy i zabezpieczenia społecznego – silna rodzina, stabilna praca, aktywny senior i godna emerytura. W skład Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy z działu administracji rządowej  „zabezpieczenie społeczne” , “rodzina”, “praca”.

Dział zabezpieczenie społeczne obejmuje sprawy:
ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego;
funduszy emerytalnych;
pomocy  społecznej i świadczeń dla  osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej;
przeciwdziałania patologiom;
rządowych programów w zakresie pomocy społecznej, w szczególności dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej   i społecznej,  a także  dla  grup  zagrożonych wykluczeniem społecznym;
świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej;
kombatantów i osób represjonowanych;
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych
Dział rodzina obejmuje sprawy:
uwarunkowań demograficznych w kraju,
opieki nad dzieckiem do lat 3,
ochrony i wspierania rodziny z dziećmi na utrzymaniu, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej,
rozwoju systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem,
koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny i dziecka,
współpracy międzynarodowej dotyczącej realizacji i ochrony praw rodziny i dziecka.

Dział praca obejmuje sprawy:
zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
stosunków pracy i warunków pracy,
wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,
zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych,
związków zawodowych i organizacji pracodawców.


ABW jest służbą specjalną powołaną do ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, realizującą zadania w zakresie m.in. : kontrwywiadu, zwalczania terroryzmu, zwalczania przestępstw ekonomicznych, ochrony informacji niejawnych, cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, przeciwdziałania proliferacji BMR, zwalczania przestępczości zorganizowanej.


Jesteśmy eksperckim, centralnym organem administracji rządowej, od ponad 30 lat działamy dla przedsiębiorców i konsumentów. Nieustannie się rozwijamy, zmieniamy się, aby jeszcze skuteczniej chronić konkurencję i prawa konsumentów, aby  efektywniej przeciwdziałać nieuczciwym praktykom i zagrożeniom na różnych rynkach. Bycie częścią UOKiK to coś więcej niż praca – nasze działania przekładają się na życie wielu ludzi. Pracujemy nad sprawami istotnymi gospodarczo oraz społecznie. Cenimy osoby zmotywowane i z pasją.


Jesteśmy instytucją realizującą politykę społeczną państwa. Pobieramy składki na ubezpieczenia społeczne oraz wypłacamy świadczenia, m.in. emerytury, renty i zasiłki. W skali całego kraju świadczymy usługi dla ponad 16 mln osób ubezpieczonych (pracownicy, zleceniobiorcy) oraz dla ponad 8 mln świadczeniobiorców (emeryci, renciści). Obsługujemy także ponad 2,7 mln płatników składek (m.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą). Poza wypłatą świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych realizujemy również inne wypłaty dodatkowo zlecone przez państwo (np. świadczenia rodzinne 500+, 300+). Osobom ubezpieczonym oferujemy też rehabilitację leczniczą w sanatoriach w ramach tzw. prewencji rentowej.


Główny Urząd Statystyczny (w skrócie: GUS) to centralny organ administracji rządowej. Pracownicy służb statystyki publicznej prowadzą badania statystyczne. Polegają one na zbieraniu, gromadzeniu i opracowywaniu danych statystycznych oraz ogłaszaniu i udostępnianiu wyników dokonanych obliczeń, opracowań i analiz, w tym podstawowych wielkości i wskaźników na temat sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego.


Zapraszamy na WYCIECZKĘ DO KARIERY, podczas której poznasz ciekawych ludzi, zdobędziesz praktyczne umiejętności, a dodatkowo w pakiecie masz stypendium. W trakcie WYCIECZKI z nami szybko wskoczysz na wyższy level kariery. Praca i dobre zarobki czekają! Bookuj staż lub szkolenie! Masz wiele możliwości! Skorzystaj z ofert pracy! Możesz też zdobyć pieniądze na start własnego biznesu. No to lecimy! Poznaj szczegóły w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. Porozmawiaj z naszym doradcą!


Realizujemy zadania w obszarach: odnawialne źródła energii, innowacyjne technologie energetyczne, ochrona środowiska, geologia, gospodarka odpadami, adaptacja do zmian klimatu, ochrona powietrza, leśnictwo, ekoinwestycje, edukacja ekologiczna.

Wykonujemy pracę pełną wyzwań z realnym wpływem na jedną z najważniejszych sfer naszego życia. Tworzymy prawo, które reguluje najnowsze rozwiązania w dziedzinie EKO.

Różnorodność zadań, którymi się zajmujemy zapewnia możliwość stałego rozwoju, pracy w zespołach projektowych oraz współpracy międzynarodowej.

Oferujemy staże i praktyki, a także możliwość podjęcia pierwszej pracy. Wspieramy studentów i absolwentów w zdobywaniu pierwszych doświadczeń zawodowych.

Więcej informacji o stażach, praktykach i wolontariacie można znaleźć na stronie internetowej MKiŚ:

https://www.gov.pl/web/klimat/kariera-w-ministerstwie


Urząd m.st. Warszawy jest jednym z największych pracodawców na warszawskim rynku pracy. Z nami masz okazję pracować na rzecz miasta i jego mieszkańców. Poszukujemy specjalistów z różnych dziedzin. Wspieramy studentów i absolwentów w zdobywaniu doświadczenia zawodowego w administracji samorządowej. Jeśli chcesz działać na rzecz Warszawy zapraszamy na praktyki w Urzędzie m.st. Warszawy.


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zapewnia obsługę premiera i Rady Ministrów. Dbamy o współpracę rządu m.in. z prezydentem i parlamentem. Pomagamy premierowi sprawnie kierować pracami rządu i reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej. Pracujemy też dla pełnomocników, komitetów, komisji wspólnych, rad, zespołów oraz innych organów pomocniczych rządu.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów analizujemy i monitorujemy działania administracji rządowej. Robimy to po to, aby zadowolenie społeczeństwa z pracy urzędów było na jak najwyższym poziomie. Tak budujemy nowoczesne państwo, które ma służyć dobru Polski i Polaków.

Poszukujemy specjalistów z różnych dziedzin: analiza danych, analizy ekonomiczne, gospodarcze, społeczne, bezpieczeństwo narodowe, sprawy zagraniczne, obsługa prawna/legislacja, informatyzacja, obsługa finansów, PR/marketing/social media/obsługa wydarzeń, HR, administracja/zamówienia publiczne/zakupy.


Urząd Komunikacji Elektronicznej jest regulatorem rynku telekomunikacyjnego i pocztowego oraz gospodarki zasobami częstotliwości. Jest także organem nadzoru rynku w zakresie kontroli wyrobów emitujących lub podatnych na emisję pola elektromagnetycznego, w tym urządzeń radiowych wprowadzonych do obrotu handlowego w RP. Zapewnia dostęp do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych i pocztowych na rynku krajowym oraz w dynamicznym otoczeniu międzynarodowym. Pełni rolę obiektywnego, merytorycznego i wiarygodnego moderatora rozwoju rynku, działając ze zrozumieniem potrzeb społeczeństwa oraz zasad funkcjonowania sektora przedsiębiorstw.


Służba Kontrwywiadu Wojskowego to służba specjalna, której zadaniem jest ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. SKW jest urzędem administracji rządowej, podległym Ministrowi Obrony Narodowej.

Do zadań SKW należy:
– zwalczanie przestępstw
– ochrona informacji niejawnych
– ochrona wojskowa poza granicami kraju
– analiza i zwalczanie zagrożeń
– kontrwywiad elektroniczny oraz kryptografia i krtyptoanaliza
– kontrola umów międzynarodowych
– ochrona badań naukowych

Służba Kontrwywiadu Wojskowego posiada placówki w całym kraju.


Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie jest wojewódzką, samorządową jednostką organizacyjną Województwa Mazowieckiego, która realizuje zadania Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki rynku pracy.

W ramach WUP w Warszawie funkcjonuje Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, które świadczy na rzecz osób dorosłych bezpłatne usługi:

  • pośrednictwa pracy za granicą w ramach sieci EURES,
  • koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  • poradnictwa zawodowego, świadczonego w formie:
  • indywidualnych konsultacji z doradcą, w tym konsultacji online – konsultacje@wup.mazowsze.pl,
  •  zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych (zajęcia stacjonarne i webinary) dla osób planujących karierę, poszukujących pracy, a także osób rozważających założenie własnej działalności gospodarczej i zainteresowanych rozwojem osobistym,
  • udostępniania zasobów informacji zawodowych.

 

X