WNPiSM na OCSC International Education Expo w Bangkoku
4 listopada, 2019
Delegacja WNPiSM UW z wizytą w Tajlandii i Wietnamie
12 listopada, 2019

European Crime Prevention Network (EUCPN)

[Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości]

Dnia 30 listopada 2019 r. w Brukseli odbyło się spotkanie eksperckie European Crime Prevention Network (EUCPN) [Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości], w którym wzięli udział prof. Zbigniew Lasocik i dr Łukasz Wieczorek z Ośrodka Badań Handlu Ludźmi WNPiSM UW. Spotkanie dotyczyło problematyki dzieci cudzoziemskich bez opieki oraz dzieci ofiar handlu ludźmi. Omawiane były przede wszystkim kwestie związane ze stanem wiedzy o tym zjawisku w określonych krajach; z procedurami w przypadku zidentyfikowania dziecka cudzoziemskiego bez opieki; a także przyszłymi działaniami które należy podjąć w celu poprawienia identyfikacji dzieci cudzoziemskich bez opieki.

EUCPN jest organem doradczym Komisji Europejskiej. Została utworzona w 2001 roku na mocy Decyzji Rady (Council Decision 2001/427/WSiSW) z 28 maja 2001 r. (zmienionej dnia 30 listopada 2009 r. – Council Decision 2009/902/JHA). W skład EUCPN wchodzą państwa członkowskie UE z wyłączeniem Wielkiej Brytanii (wystąpiła w 2014 r.).

Nadrzędnym celem tej instytucji jest wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie zapobiegania przestępczości. EUCPN poza państwami członkowskimi współpracuje z organizacjami międzynarodowymi i międzyrządowymi, m.in. z UNODC, EUROPOL, CEPOL. Więcej informacji o EUCPN dostępnych jest na stronie internetowej tej instytucji.

X