Przesunięcie niektórych konkursów na granty ERC z roku 2020 na rok 2021 w związku z okresem przejściowym pomiędzy programami Horyzont 2020, a Horyzont Europa

Warsztaty pt. „Podstawy komunikacji i upowszechniania wyników w międzynarodowych projektach badawczych”
10 grudnia, 2019
Przesunięcie niektórych konkursów na granty ERC z roku 2020 na rok 2021 w związku z okresem przejściowym pomiędzy programami Horyzont 2020, a Horyzont Europa
20 grudnia, 2019

Plan ogłoszenia konkursów na składanie wniosków w latach 2021–2022

 

Podobnie jak w poprzednich okresach przejściowych między kolejnymi programami ramowymi UE w zakresie badań naukowych i innowacji, kalendarz konkursów w pierwszym roku programu „Horyzont Europa” może różnić się od kalendarza konkursów na 2020 r.

 

Oczekuje się, że wszystkie konkursy na granty ERC  typu Starting, Consolidator, Advanced oraz PoC zostaną uruchomione w 2021 i 2022 r., ale ich daty otwarcia i zamknięcia zostaną przesunięte, tak aby pierwsze konkursy zostały uruchomione dopiero w styczniu 2021 r. Rada oczekuje, że harmonogram konkursów powróci do zwykłych ram czasowych dot. ich otwierania i zamykania do połowy 2022 r.

 

Zmodyfikowany plan konkursów najprawdopodobniej nie uwzględni zaproszenia do składania wniosków na ERC Synergy Grants w programie pracy ERC na 2021 r. Konkurs na ERC SyG prawdopodobnie zostanie ponownie włączony do programu pracy na 2022 r. Rada naukowa ERC zamierza ogłosić ten konkurs latem 2021 r. z terminem składania wniosków w listopadzie tego samego roku.   Jakakolwiek zmiana w harmonogramie konkursów nie wpłynie na kryteria kwalifikacyjne kandydatów ubiegających się o granty ERC typu Starting ani Consolidator. Te kryteria kwalifikowalności oparte są na okresie, jaki upłynął od daty uzyskania pierwszego doktoratu przez kandydata do dnia 1 stycznia roku budżetowego, do którego odnosi się program pracy. Oczekuje się, że możliwość przedłużenia tych okresów kwalifikowalności w indywidualnych przypadkach z określonych przyczyn, tak jak ustalono to w poprzednich programach pracy.

 

Więcej informacji: http://bmpb.uw.edu.pl/transition-of-the-erc-to-horizon-europe-2021-2027-operational-considerations/

X