Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu pt. „Krótko i długoterminowe oddziaływanie polityk wprowadzanych w reakcji na pandemię COVID-19 na podział obowiązków zawodowych i rodzinnych między partnerami oraz ich sytuację na rynku pracy”

Wywiad z dr. hab. Maciejem Rasiem – „O kobietach z Ravensbrück” w nowym odcinku „Czytaj z UW”
30 maja, 2023
Dziś rozpoczęła się rekrutacja kandydatów do X edycji Energetycznego Stażu
5 czerwca, 2023

pl

Informacja do pobrania w formacie PDF – kliknij tutaj

Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu pt. Krótko i długoterminowe oddziaływanie polityk wprowadzanych w reakcji na pandemię COVID-19 na podział obowiązków zawodowych i rodzinnych między partnerami oraz ich sytuację na rynku pracy, którego kierownikiem jest dr hab. Anna mKurowska, prof. UW, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS 19; nr projektu: 2020/37/B/HS5/02703), realizowanego w latach 2021–2024. Projekt jest realizowany we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Badań nad Rynkiem Pracy i Rodziną – LABFAM, którego kierowniczką jest dr.hab. Anna Matysiak, prof UW, oraz we współpracy międzynarodowej z naukowcami z USA, Kanady, Szwecji, Niemiec i Włoch. Więcej insformacji o projekcie na stronie:
https://familydemic.wnpism.uw.edu.pl

Rekrutacja prowadzona jest przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Nazwa stanowiska: doktorant– stypendium naukowe w ramach projektu

Liczba stanowisk:

1 – stypendium w pełnym wymiarze (realizacja wszystkich planowanych zadań) lub
2 – stypendia w niepełnym wymiarze (zadania będą podzielone między stypendystów/stypendystki a kwota stypendium rozdzielona proporcjonalnie pomiędzy stypendystów/stypendystki zgodnie z podziałem zadań).

Wymagania:

Kandydat(ka) powinien/powinna:

 • być doktorantem/doktorantką w szkole doktorskiej, uczestnikiem/uczestniczką studiów doktoranckich w szkole doktorskiej lub studentem/studentką ostatniego roku studiów drugiego stopnia;
 • być gotowym/ą pracować na rzecz projektu w wymiarze średnio 30 godzin tygodniowo – przy pełnym wymiarze lub średnio 15 godzin tygodniowo – przy niepełnym wymiarze;
 • wykazywać się doskonałą znajomością nowoczesnych technik analizy danych statystycznych i pakietów statystycznych (np. STATA, R lub innych podobnych) oraz doskonałymi umiejętnościami analitycznymi;
 • posiadać doświadczenie w pracy ze zbiorami danych statystycznych oraz estymacją zaawansowanych modeli regresji na takich danych (doświadczenie w pracy z danymi pochodzącymi z badań ankietowych oraz danymi panelowymi będzie atutem);
 • wykazywać zainteresowanie tematyką projektu;
 • posiadać ogólną wiedzę z tematyki dotyczącej rynku pracy, rodziny lub polityk publicznych;
 • wykazywać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego;
 • wykazywać się bardzo dobrą organizacją pracy, rzetelnością, terminowością oraz posiadać doskonałe umiejętności komunikacyjne.
 • wykazać się co najmniej jedną pracę naukową (najlepiej opublikowaną w czasopiśmie z listy JCR), która potwierdza doskonałą znajomość metod statystycznych przez doktoranta/doktorantkę.

Opis zadań:

Kandydat(ka) będzie zobowiązany/a do:

 • realizacji badań empirycznych w ramach projektu pod kierunkiem prof. Anny Kurowskiej, w tym: przygotowania baz danych do analizy, estymacji zaawansowanych modeli regresji, w tym na danych o hierarchicznej strukturze oraz/lub danych panelowych;
 • przygotowania, we współpracy i współautorstwie z prof. Anną Kurowską oraz innymi członkami projektu Familydemic artykułów naukowych prezentujących wyniki tych badań;
 • realizacji innych zadań związanych z realizacją projektu, w tym między innymi przeglądu literatury anglojęzycznej na tematy związane z projektem;
 • prezentowania wyników projektu na konferencjach;
 • uczestniczenia w działaniach badawczych i wydarzeniach organizowanych w ramach projektu;
 • uczestniczenia w działaniach badawczych i wydarzeniach organizowanych przez zespół LABFAM.

Warunki zatrudnienia:

Jeżeli kandydat(ka) zostanie wybrany/a w procesie rekrutacji w ramach projektu (szczegóły rekrutacji poniżej) to przy pełnym wymiarze stypendium (realizacji wszystkich przewidzianych zadań) będzie otrzymywał(a) stypendium z projektu w wysokości 5000 zł miesięcznie. W przypadku zatrudnienia 2 osób i podziału zadań między te osoby – stypendium będzie podzielone proporcjonalnie do zakresu realizowanych zadań przez te osoby.

Okres finansowania stypendium w ramach projektu: od 1.09.2023 do 31.12.2024, z możliwością przedłużenia.

Uwaga: Jeśli w czasie pobierania stypendium doktorant(ka) uzyska tytuł doktora, stypendium może być wypłacane maksymalnie do 6 miesięcy po tym terminie.

Sposób rekrutacji w ramach projektu:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są proszone o przesłanie wymaganych dokumentów drogą mailową na adres: a.kurowska@uw.edu.pl

Specjalna trzyosobowa komisja konkursowa z kierowniczką projektu jako przewodniczącą dokona, na podstawie nadesłanych zgłoszeń, selekcji najlepszych kandydatów (I etap konkursu), którzy zostaną zaproszeni na rozmowę online (II etap konkursu). Komisja stypendialna ocenia dotychczasowy dorobek naukowy kandydata/kandydatki, jego/jej osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym w skali punktowej zgodnie z pkt. 12 regulaminu NCN (link zamieszczony poniżej). W zakresie ostatniego punktu (ocena kompetencji do realizacji określonych zadań badawczych) komisja może poprosić między I a II etapem konkursu kandydata/kandydatkę by rozwiązał(a) zadanie mające związek z realizacją badań w projekcie i przesłała to rozwiązanie komisji. Laureatem/ką konkursu zostanie osoba, która uzyska najwyższą liczbę punktów. O wynikach rekrutacji kandydaci i kandydatki zostaną poinformowani/e drogą mailową. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

Rekrutacja do projektu będzie się odbywać na podstawie regulaminu NCN:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH NCN W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI, będący załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 roku.

Wymagane dokumenty:

 • dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów I (w przypadku studentów/studentek ostatniego roku studiów II stopnia) lub II-go stopnia (w przypadku doktorantów/doktorantek);
 • zaświadczenie o statusie doktoranta/doktorantki lub statusie studenta/studentki ostatniego roku studiów II stopnia;
 • oświadczenie o stopniu znajomości języka angielskiego z uzasadnieniem;
 • profesjonalne CV kandydata/kandydatki, zawierające m.in. szczegółowe dane teleadresowe do kontaktu, w tym: adres e-mail i nr telefonu, o przebieg dotychczasowej edukacji i zatrudnienia, o wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowo-badawczych, w tym w szczególności: stypendia, staże, wyjazdy studyjne, nagrody, wyróżnienia, ukończone szkolenia/szkoły letnie, udział w projektach badawczych (ze szczegółowym opisem wykonywanych zadań), doświadczenia z analizą danych, znajomość pakietów statystycznych, publikacje naukowe (również te przyjęte do druku) – jeśli kandydat(ka) posiada, współpracę międzynarodową, wystąpienia na konferencjach naukowych,
 • list motywacyjny, w którym kandydat/ka wyjaśnia, w jaki sposób spełnia kryteria przedstawione w ogłoszeniu oraz dlaczego zdecydował się aplikować o to stanowisko pracy (max 3 strony),
 • co najmniej jedna wybrana praca naukowa, której autorem/autorką jest kandydat(ka) do stypendium (praca może być w przygotowaniu, choć atutem będzie praca opublikowana w czasopiśmie z listy JCR; jakość i ilość publikacji będzie elementem oceny dorobku kandydata/kandydatki);
 • klauzula dotycząca informacji o przetwarzaniu danych osobowych (dostępna na http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/) .

Mile widziany jest również: list popierający napisany przez pracownika naukowego, z którym kandydat(ka) do tej pory współpracował(a). Komisja konkursowa będzie miała prawo skontaktować się z autorem/autorką takiego listu w celu uzyskania dalszych informacji co do osoby kandydata/kandydatki.

Rekrutacja – terminy:
Termin przesyłania aplikacji: 3 lipca 2023
Rozmowy online w II etapie odbędą się w dniach: 18-29 lipca 2023
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 lipca 2023

X