KATEDRA PRAWA I INSTYTUCJI UNII EUROPEJSKIEJ

Obszary badań:

  • prawo UE i jego ewolucja,
  • prawo unijne a prawo krajowe,
  • spory prawne państw członkowskich z UE,
  • reformy systemu instytucjonalnego UE,
  • procesy integracji i dezintegracji w Europie,
  • legitymizacja procesów integracji europejskiej
  • teoria i praktyka demokracji europejskiej,
  • wyzwania rozwojowe stojące przed Unią Europejską,
  • społeczeństwo obywatelskie w UE,
  • Polska w UE.
Wybrane publikacje:

K.A. Wojtaszczyk, Zmierzch demokracji liberalnej?, red. K.A. Wojtaszczyk, P.
Stawarz, J. Wiśniewska-Grzelak, Warszawa 2018
K.A. Wojtaszczyk, Szymańska J., Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania, istota,
następstwa, Warszawa, ASPRA-JR 2016
K.A. Wojtaszczyk, Problemy warsztatowo-metodologiczne w ubieganiu się o
stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o polityce, [w:] Studia Metodologiczne z Nauk Społecznych, red. J. Sielezin, Wrocław 2018, 131-148
S. Domaradzki (2019) Opportunistic legitimisation and de-Europeanisation as a reverse effect of Europeanisation, Global Discourse, vol 9, no 1, 221-44, DOI:10.1332/204378919X15470487645475
S. Domaradzki, M. Khvostova, D. Pupovac (2019), Karel Vasak’s Generations of
Rights and the Contemporary Human Rights Discourse, Human Rights Review,
Published online 6.9.2019, https://doi.org/10.1007/s12142-019-00565-x
S. Domaradzki (2018) Lustration in Poland, [w:] eds. M.Moskalewicz,
W. Przybylski, Understanding Central Europe, BASEES/Routledge Series on
Russian and East European Studies, Routledge, London and New York 2018, s.395-403
J.F. Czub, Hybrydowy model funkcjonowania grup interesu w Unii Europejskiej,
J.F. Czub, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018 (80 pkt).
J.F. Czub, Leksykon lobbingu w Unii Europejskiej, J.F.Czub, A. Vetulani-Cęgiel
(red.), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2018 (80 pkt).
J.F. Czub, Grupy interesu jako podmioty integracji europejskiej z perspektywy
reformowania Unii Europejskiej [w:] Podmioty integracji europejskiej z perspektywy reformowania Unii Europejskiej, M. Witkowska, E. Kużelewska, R. Potorski, J. F. Czub, Elena V.Kucheryavaya, S. Dłuski, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2017 (20 pkt).
T. Kownacki, Parlament Europejski jako przedmiot badań naukowych, w: A.
Nitszke, J.J. Węc, Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019
T. Kownacki, Wybrane systemy współpracy międzynarodowej w zapewnieniu
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, (red.) T. Kownacki, Warszawa 2019r.
T. Kownacki, Funkcjonowanie systemu politycznego z perspektywy demokracji
liberalnej, w: K.A.Wojtaszczyk, P. Stawarz, J. Wiśniewska – Grzelak, Zmierzch demokracji liberalnej?, Warszawa 2018r.
Polska polityka europejska. Idee, cele, aktorzy, rezultaty, Z. Czachór, A. Jaskulski,
J. Jańczak, R. Mieńkowska-Norkiene, P. Tosiek, Poznań 2019, Wydawnictwo
Naukowe WNPiD UAM, ss. 396 (autorstwo rozdziałów: VI, VII, XVI, XVII)
P. Tosiek, The Polish Vision of EU Future: Imitation of the Hungarian Model?, “Yearbook of European Integration” 2019, vol. 13, s. 283-293
P. Tosiek, Member State in the Decision-Making System of the European Union.
The Example of Poland, Lublin 2018, Wyd. UMCS, ss. 285
P. Tosiek, Polska wizja „rekonstytucji” Unii Europejskiej: nowy model integracji
zróżnicowanej?, „Przegląd Europejski” 2017, nr 3, s. 39-56
V. Zheltovskyy, Self-governance in Ukraine: Origin, Evolution and Perspectives,
Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Warszawa 2019.
V. Zheltovskyy, Civil Society as Actor of Political Processes on Self- governance
Reform in Ukraine, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne", Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Nr 2/2019
M. Witkowska i in., Podmioty integracji europejskiej z perspektywy reformowania Unii Europejskiej, Warszawa 2017
M. Witkowska i in., Problemy i wyzwania stojące przed Unią Europejską,
Warszawa 2020
M. Witkowska, Deliberation as a tool to find solutions to overcome the crisis in
the European Union, „Przegląd Europejski” 1/2017

Współpraca instytucjonalna

Instytut Studiów Politycznych PAN
Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Uczestnictwo w działaniach Team Europe

X