XII edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej

XIX edycja Programu Stypendia Pomostowe 2020/2021 Segment IA
26 czerwca, 2020
Minigranty w ramach 4EU+
30 czerwca, 2020

Konkurs jest orga­ni­zowany przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Konkurs jest przeprowadzany odręb­nie dla dwóch kat­e­gorii prac: mag­is­ter­s­kich i dok­tors­kich. Konkurs rozstrzyga Komisja Konkur­sowa powołana przez dyrek­tora Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Celem Konkursu jest: zwięk­szanie zain­tere­sowa­nia absol­wen­tów szkół wyższych oraz dok­toran­tów prob­le­mami pracy i poli­tyki społecznej, ujaw­ni­anie utal­en­towanych osób, którym należy stworzyć warunki i zachę­cać do pogłębia­nia wiedzy w wymienionych wyżej dziedz­i­nach, wskazy­wanie na kierunki i tem­aty prac odpowiada­jące aktu­al­nym potrze­bom refor­mowanego sys­temu społeczno-ekonomicznego kraju oraz pop­u­lary­zowanie wiedzy o prob­lemach pracy i poli­tyki społecznej.

Więcej informacji:

https://www.ipiss.com.pl/?konkurs-mgr-i-dr=edycja-xxii

Ulotka i regulamin

Formularz zgłoszenia pracy magisterskiej

Formularz zgłoszenia pracy doktorskiej

X