“Dziedzictwo Krzysztofa Skubiszewskiego w polityce zagranicznej RP” nowa publikacja pod red. Agnieszki Bieńczyk-Missali i Romana Kuźniara.
22 stycznia, 2021
Ruszyła rekrutacja uzupełniająca na studia podyplomowe: Innowacyjny uniwersytet – Tworzenie i realizacja programów publicznych
22 stycznia, 2021
Narodowe Centrum Nauki
 • Weave-UNISONO – konkurs na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej. Jest to zupełnie nowa inicjatywa agencji finansujących badania naukowe w krajach programu. Zespół badawczy z Polski, planujący współpracę naukową z co najmniej jednym z krajów: Austrią, Czechami, Słowenią, Szwajcarią, Niemcami w ramach programu Weave ma dwie możliwości złożenia wniosku krajowego do NCN: w aktualnym konkursie Weave-UNISONO – w przypadku wniosków krajowych (składanych do NCN), dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej. NCN nie pełni wtedy roli agencji wiodącej; w konkursie OPUS, ogłaszanym cyklicznie we wrześniu (najbliższy konkurs: OPUS 22, ogłoszony we wrześniu 2021 roku) – w przypadku wniosków krajowych o finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy LAP ocenianych w NCN jako agencji wiodącej.
 • TANGO – konkurs wspólny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki. Celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych szczególnie: określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych, wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. Nabór i ocena wniosków prowadzone są w trybie ciągłym w dniach od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (do godz. 16:00) z podziałem na rundy: runda I: od 1 lutego 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku, runda II: od 1 maja 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku (do godz. 16:00).
 • SHENG 2 – konkurs dwustronny na polsko-chińskie projekty badawcze. W konkursie Sheng 2 można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z paneli HS6 (HS6_001-HS6_007, HS6_013-HS6_014), ST4, ST5, ST8 lub NZ1-NZ9. Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF upływa 15 marca 2021 r. o godzinie 16:00.
 • SONATINA 5 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez młodych badaczy. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.), lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2021 r. Termin składania wniosków upływa 15 marca 2021 r.
Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów na 2021 rok.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • GOSPOSTRATEG – celem konkursu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Konkurs ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje trzy zagadnienia badawcze, zgłoszone przez Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tj: (1) Analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski wraz z rekomendacjami zmian legislacyjnych w kontekście publicznego transportu zbiorowego; (2) Opracowanie systemu jakościowej i ilościowej analizy składu gatunkowego produktów rybnych metodami genetyki molekularnej i spektroskopowymi spełniającymi wymogi prawa Unii Europejskiej; (3) Krajowy agregator danych o cyfrowym dziedzictwie kulturowym. Okres przyjmowania wniosków: 5 lutego 2021 r. – 5 kwietnia 2021 r. do godz. 16:00.
 • SZAFIR – konkurs na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. “Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa pk. SZAFIR”, który poprzez stworzenie odpowiednich warunków organizacyjno-finansowych ma na celu pobudzenie inicjatywy i wykorzystanie potencjału instytucji naukowych i przedsiębiorców służących wykreowaniu nowych innowacyjnych pomysłów rozwijania technologii i techniki w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. Okres przyjmowania wniosków: 15 lutego 2021 r. –  19 marca 2021 r. do godz. 16:00.
 • POLLUX – konkurs we współpracy bilateralnej polsko-luksemburskiej w programie CORE – główny, wieloletni program luksemburskiej agencji Fonds National de la Recherche (FNR), którego nadrzędnym celem jest wzmocnienie jakości naukowej publicznych badań Luksemburga w zakresie priorytetów badawczych kraj. Aktualny konkurs ogłoszony jest w obszarze „Industrial and Service Transformation”. Program adresowany jest do organizacji badawczych, przedsiębiorstw oraz grup podmiotów (w skład których wchodzi co najmniej jedna organizacja badawcza oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo). Zakończenie naboru wniosków: 21 kwietnia 2021 r. godz. 14:00 CET.
 • European Joint Programme on Rare Diseases w zakresie Social sciences and Humanities Research to improve health care implementation and everyday life of people living with a rare disease -Europejski wspólny program w obszarze chorób rzadkich angażuje ponad 130 instytucji z 35 państw we współpracy, której celem jest stworzenie warunków dla korzystnej wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze opieki medycznej i innowacyjnych badań naukowych. Zakończenie naboru wniosków: 16 lutego 2021 r.
 • LIDER – program skierowany do młodych naukowców. Jego cel to poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Zakończenie naboru wniosków: 18 marca 2021 r., godz. 16:15.
 • AAL – nabór wniosków w międzynarodowym konkursie na temat „Advancing inclusive health & care solutions for ageing well in the new decade”, organizowanym w ramach programu AAL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), wspierających osoby starsze. Zakończenie naboru wniosków: 21 maja 2021 r., godz. 17:00 CET.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 • MONOGRAFIE – konkurs na finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Termin składania aplikacji to 8 marca 2021 r.
 • MONOGRAFIE – Adiustacje – konkurs na finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych. Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.
Osoby zainteresowane udziałem w konkursach krajowych zachęcamy do kontaktu z Sekcją Obsługi Badań (sob.wnpism@uw.edu.pl), w konkursach międzynarodowych z Sekcją ds. współpracy z zagranicą i międzynarodowych programów badawczych (swzmpb@uw.edu.pl).
X