Alojzy Nowak
Alojzy Z. Nowak nowym Rektorem UW
Czerwiec 17, 2020
Ostatnie aktualności na Uniwersytecie Warszawskim
Czerwiec 26, 2020
Terminy (ostateczne) złożenia (wgrania) pracy dyplomowej do APD (w postaci pliku w formacie PDF):
do 26 lipca – jeżeli egzamin dyplomowy planowany do 10 sierpnia
do 14 sierpnia – jeżeli egzamin dyplomowy planowany w terminie 01-11 września
do 15 września – jeżeli egzamin dyplomowy planowany do 30 września.
Należy pamiętać, że pracę dyplomową składa się (wgrywa do APD) nie później niż na 14 dni przed planowanym egzaminem dyplomowym.
W dniach 11-31 sierpnia nie przeprowadza się egzaminów dyplomowych.
W dniach 17-28 sierpnia sekcja studencka pracuje w trybie dyżurnym – przesyła jedynie zaświadczenia o statusie studenta i o ukończeniu studiów (w formie skanu i oryginały pocztą).
Uwaga! – każdy student/studentka po zdanym egzaminie dyplomowym otrzyma mejlem (skan) i pocztą tradycyjną zaświadczenie o ukończeniu studiów.
Wznowienia na ostatni etap studiów (w ciągu dwóch lat od uzyskania absolutorium) w roku ak. 2019/20:
– termin złożenia podania o wznowienie – najpóźniej do 10 lipca 2020. Wymagane jest zaświadczenie od promotora (w formie elektronicznej) ze zgodą na przyjęcie w trybie indywidualnym na seminarium dyplomowe wraz z informacją o stanie zaawansowania pracy i możliwości przeprowadzenia egzaminu dyplomowego do 30 września 2020.
X