Dr Ewa Zieliński
Wrzesień 13, 2019
Dr Dorota Heidrich
Październik 1, 2019

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Magdaleny Lesińskiej

Wniosek

Autoreferat

27 marca  2019 r. – dr Magdalena Lesińska  złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

23 sierpnia 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

27 września 2019 r. – Rada Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW powołała członków komisji habilitacyjnej w składzie:

Prof. UW dr hab. Wojciech Łukowski– recenzent
Dr hab. Elżbieta Kossewska – członek komisji
Prof. UW dr hab. Jacek Męcina – sekretarz

5 lutego 2020 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

Prof. dr hab. Radosław Zenderowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawa, przewodniczący komisji
Dr hab. prof. ucz. Jacek Męcina, Uniwersytet Warszawski, sekretarz
Prof. dr hab. Grzegorz Janusz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, recenzent
Dr hab. prof. ucz. Wawrzyniec Konarski, Akademia Finansów  Biznesu Vistula w Warszawie, recenzent
Dr hab. prof. ucz. Wojciech Łukowski, Uniwersytet Warszawski, recenzent
Dr hab. Krystyna Rogaczewska, Uniwersytet Wrocławski członek komisji
Dr hab. Elżbieta Kossewska, Uniwersytet Warszawski, członek komisji.

X