Zmiany dotyczące zasad ubiegania się i przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 oraz zarządzenia nr 78 rektora UW z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie formy i sposobu składania wniosków o świadczenia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

Składanie wniosków

Do 30 września 2020 r. obsługa wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę prowadzona jest przez USOSweb oraz mailowo. Zniesiona zostaje konieczność dostarczania papierowych dokumentów (w tym podpisanego własnoręcznie wniosku i załączników) do odpowiednich jednostek. Dotyczy to również wszystkich wniosków składanych zgodnie z procedurą opisaną w komunikacie prorektora ds. studentów i jakości kształcenia z 18 marca 2020 r.

Wniosek należy zarejestrować w USOSweb, pobrać PDF wniosku i wysyłać go z adresu w domenie uniwersyteckiej (wraz z wymaganymi załącznikami) na adres mailowy:

studenci:

doktoranci:

Terminy

Terminarze wnioskowania o świadczenia zamieszczone są w USOSweb w zakładce Wnioski.

Zmiany dotyczące zapomogi

O zapomogę mogą ubiegać się studenci i doktoranci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej m.in. utratą stałego i głównego źródła dochodu, nagłą chorobą (także członka najbliższej rodziny), śmiercią dziecka, małżonka lub rodzica (jeśli wnioskodawca pozostawał na utrzymaniu rodzica). Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. wprowadziła następujące zmiany w dotychczasowych przepisach, które mają także zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed jej wejściem w życie (tj.18 kwietnia 2020 r.):

  • zawieszenie do 30 września 2020 r. stosowania przepisu ograniczającego prawo do otrzymywania zapomóg dla studentów, którzy studiują dłużej niż 6 lat – studenci, którzy posiadają status studenta dłużej niż łącznie 72 miesiące, mogą otrzymać zapomogę;
  • w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni zniesienie limitu dwóch zapomóg, które można otrzymać w danym roku akademickim – nadal jednak zapomoga nie przysługuje drugi raz z powodu tego samego zdarzenia.

Szczegółowe pytania dotyczące zasad ubiegania się o zapomogę można kierować na adres: zapomogi@samorzad.uw.edu.pl, (studenci), stypendia.usos@uw.edu.pl (doktoranci).

Stypendium socjalne

Do wniosku o stypendium socjalne konieczne jest załączenie oświadczenia o dochodach (wygenerowanego z USOSweb) oraz dokumentów potwierdzających wysokość deklarowanego dochodu. Informacja o wymaganych załącznikach znajduje się w module Wnioski w USOSweb i zał. nr 2 do Regulaminu świadczeń. Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. wprowadziła następujące zmiany, które mają także zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia ustawy w życie (tj. 18 kwietnia 2020 r.):

 

  • zawieszenie do 30 września 2020 r. obowiązku przedstawiania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, jeśli dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 528 zł – osoby ubiegające się o przyznanie stypendium socjalnego nie muszą dostarczać zaświadczenia o sytuacji majątkowej i dochodowej (niezależnie od wysokości dochodu na osobę w rodzinie) oraz dokumentować źródeł utrzymania rodziny. Nadal jednak trudna sytuacja materialna jest jednym z obligatoryjnych warunków otrzymania stypendium socjalnego, obok posiadania dochodu nieprzekraczającego 1 050 zł na osobę w rodzinie;
  • zawieszenie do 30 września 2020 r. stosowania przepisu ograniczającego prawo do otrzymywania stypendium dla studentów, którzy studiują dłużej niż 6 lat – studenci, którzy posiadają status studenta dłużej niż 72 miesiące, mogą otrzymać stypendium socjalne;
  • zmianę definicji dochodu utraconego – bardzo ważne jest, by poinformować koordynatora ds. stypendialnych o wszystkich zmianach w dochodach rodziny, szczególnie tych, które miały miejsce w ostatnim czasie i przedstawić potwierdzające je dokumenty. Umożliwi to poprawne obliczenie dochodu na osobę w rodzinie.

Szczegółowe pytania dotyczące stypendium socjalnego należy kierować mailowo do koordynatorów ds. stypendialnych (studenci) lub na adres stypendia.usos@uw.edu.pl (doktoranci).

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Podobnie jak w przypadku zapomogi i stypendium socjalnego ustawa z 16 kwietnia 2020 r. zawiesiła do 30 września 2020 r. stosowanie przepisu ograniczającego prawo do otrzymywania stypendium dla studentów, którzy studiują dłużej niż 6 lat.

 

Szczegółowe pytania dotyczące konkretnych sytuacji należy kierować na adres bon@uw.edu.pl (studenci i doktoranci).