Dr Wojciech Lewandowski
9 września, 2019
Dr Bartłomiej Biskup
9 września, 2019

24 kwietnia  2019 r. dr Łukasz Łotocki  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

3 czerwca 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

25 czerwca 2019 r. – Rada Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW powołała członków komisji habilitacyjnej w składzie:

Prof. UW dr hab. Wojciech Łukowski – recenzent;
Dr hab. Emilia Jaroszewska – członek komisji;
Dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk – sekretarz.

 

Wniosek

Autoreferat

 

5 listopada 2019 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

Prof. dr hab. Grzegorz Janusz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, przewodniczący komisji
Dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk, Uniwersytet Warszawski, sekretarz
Prof. dr hab. Henryk Chałupczak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, recenzent
Prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska, Uczelnia Łazarskiego, recenzent
Prof. UW dr hab. Wojciech Łukowski, Uniwersytet Warszawski, recenzent
Dr hab. Piotr Broda-Wysocki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, członek komisji
Dr hab. Emilia Jaroszewska, Uniwersytet Warszawski, członek komisji.

25 stycznia 2020 r. dr hab. Emilia Jaroszewska złożyła pisemną rezygnację z pełnienia funkcji członka komisji habilitacyjnej

26 lutego 2020 r. Rada Naukowa Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Warszawskiego zmieniła członka komisji habilitacyjnej, powołując:

dr. hab. Pawła Huta
6 maja 2020 r. – zmiana postanowienia Centralnej Komisji  do Spraw  Stopni i Tytułów w sprawie powołania członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym:
dr hab. Paweł Hut, Uniwersytet Warszawski

9 września 2020  r. – Posiedzenie komisji habilitacyjnej, podjęcie uchwały o przedstawieniu Radzie Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Warszawskiego pozytywnej opinii o nadanie dr. Łukaszowi Łotockiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Recenzja 1

Recenzja 2

Recenzja 3

15 października 2020 r. – Podjęcie przez Radę Naukową Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Warszawskiego uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Łukaszowi Łotockiemu.

 

X