Dr Łukasz Łotocki
9 września, 2019
Dr Władysław Bułhak
9 września, 2019

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Bartłomieja Biskupa

Wniosek

Autoreferat

24 kwietnia  2019 r. dr Bartłomiej Biskup  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

6 czerwca 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

25 czerwca 2019 r. – Rada Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW powołała członków komisji habilitacyjnej w składzie:

Prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz – recenzent;
Dr hab. Sebastian Kozłowski – członek komisji;
Prof. dr hab. Wojciech Jakubowski – sekretarz.

5 listopada 2019 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, Uniwersytet Wrocławski, przewodniczący komisji
Prof. dr hab. Wojciech Jakubowski, Uniwersytet Warszawski, sekretarz
Prof. UJ dr hab. Agnieszka Hess, Uniwersytet Jagielloński, recenzent
Prof. UWr dr hab. Dariusz Skrzypiński, Uniwersytet Wrocławski, recenzent
Prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz, Uniwersytet Warszawski, recenzent
Dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, członek komisji
Dr hab. Sebastian Kozłowski, Uniwersytet Warszawski, członek komisji.

 

30 stycznia 2020  r. – Posiedzenie komisji habilitacyjnej, podjęcie uchwały o przedstawieniu Radzie Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Warszawskiego opinii o nadanie dr. Bartłomiejowi Biskupowi stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Recenzja 1

Recenzja 2

Recenzja 3

3 czerwca 2020 r. – Podjęcie przez Radę Naukową Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Warszawskiego uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Bartłomiejowi Biskupowi.

X