Debata oksfordzka o zrównoważonym rozwoju
25 stycznia, 2023
Informacja
PRAKTYKI STUDENCKIE W INSTYTUCIE SOBIESKIEGO
2 lutego, 2023

Szanowni Studenci,

przekazujemy informacje dot. szkolenia bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia – BHP w r.a. 2022/2023:

– szkolenie na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej „Kampus”  https://kampus.come.uw.edu.pl dostępne będzie dla studentów w następujących terminach:

– w semestrze zimowym: od 7 grudnia 2022 r. do 5 marca 2023 r.;

– w semestrze letnim: od 20 marca 2023 r. do 10 września 2023 r.

– materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia szkolenia BHP udostępnione są bez ograniczenia czasowego w formie pięciu modułów;

– test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia BHP, składa się z 26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru;

– szkolenie BHP zostanie zaliczone po uzyskaniu 14 i więcej poprawnie zaznaczonych odpowiedzi;

– wyniki zaliczenia szkolenia BHP zostaną automatycznie przesłane do systemu USOS po zakończonej turze zaliczeń;

– w przypadku niezaliczenia szkolenia BHP student jest zobowiązany do jego powtórzenia w kolejnym cyklu dydaktycznym; za powtarzanie szkolenia BHP jest pobierana opłata;

– jeżeli w trakcie realizowania szkolenia BHP student nie może z powodów zdrowotnych lub technicznych odbyć zaliczenia, powinien skontaktować się z koordynatorem przedmiotu za pomocą poczty elektronicznej: bhppomoc@uw.edu.pl;

– obowiązek zrealizowania szkolenia BHP dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy rozpoczynają kształcenie na Uniwersytecie Warszawskim:

– na I roku studiów pierwszego stopnia;

– na I roku studiów drugiego stopnia;

– w drodze przeniesienia z innej uczelni;

– w drodze uznania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, jak również którzy wznawiają studia na Il roku studiów drugiego stopnia;

– szkolenie BHP jako przedmiot przygotowujący do podjęcia studiowania, wspólny dla wszystkich kierunków studiów, w rozumieniu zarządzenia nr 6 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przedmiotów przygotowujących do podjęcia studiowania wspólnych dla wszystkich kierunków studiów (Monitor UW z 2017 r. poz. 9), powinien zostać zrealizowany przez studenta w pierwszym cyklu dydaktycznym po podjęciu kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim;

– obowiązek zrealizowania szkolenia BHP, nie dotyczy osób, które w ramach dotychczasowego kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim zrealizowały szkolenie BHP. W zakresie uznania szkolenia BHP zrealizowanego w ramach dotychczasowego kształcenia decyduje Kierownik Jednostki Dydaktycznej; należy w tej sprawie złożyć podanie (rekomendowane złożenie podania przez system USOS, nie ma konieczności załączania Kart przebiegu studiów z potwierdzeniem zaliczenia BHP na UW);

– zasady podpinania przedmiotu BHP pod program i etap studiów: w przypadku studentów I roku studiów pierwszego stopnia przedmiot należy podpiąć pod program i etap studiów, natomiast w przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia przedmiotu nie należy podpinać pod program i etap studiów, jeśli szkolenie BHP nie jest uwzględnione w programie studiów.

 

X