I konferencja naukowa pt. Implementacja Agendy ONZ: Kobiety, Pokój i Bezpieczeństwo w Polsce – osiągnięcia i wyzwania

Spotkanie uczniów XXXV LO im. B. Prusa z naszymi studentami
22 listopada, 2023
Delegacja WNPISM w Bitoli na konferencji: „“Cauldron in the East, cauldron in the South? Challenges for security and stability in Europe””
23 listopada, 2023
konferencja

pl

W imieniu Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego zapraszamy na I konferencję naukową pt. Implementacja Agendy ONZ: Kobiety, Pokój i Bezpieczeństwo w Polsce – osiągnięcia i wyzwania. Wydarzenie odbędzie się 1 grudnia w godz. 9.30 – 15.30 w Auli prof. Jana Baszkiewicza. Obowiązują wcześniejsze zapisy: https://forms.gle/uX4FF14S4JTGnQ628


W październiku br. minęło pięć lat od ogłoszenia polskiego Krajowego Planu Działania (NAP). Spotkanie w eksperckim gronie będzie wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji m.in. nad dalszym procesem implementacji rezolucji 1325 (UNSCR 1325).

Podczas konferencji zostaną poruszone zagadnienia dotyczące praw człowieka, sytuacji w Ukrainie, na Białorusi, a także roli kobietw systemie bezpieczeństwa państwa.


Program:

 

09.30 – 10.00              Rejestracja, kawa

10.00 – 10.10              Powitanie gości, uroczyste otwarcie konferencji – Dziekan WNPiSM dr hab. Daniel Przastek

10.10 – 10.20              Słowo wstępne, powitanie – Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego – prof. Andrzej Misiuk

 

I PANEL

Implementacja Agendy ONZ: Kobiety, Pokój i Bezpieczeństwo – geneza, najważniejsze założenia oraz zobowiązania

Moderacja:                dr Kornela Oblińska

10.20 – 10.35              Polska w Radzie Bezpieczeństwa ONZ  2018-2019 – program, doświadczenia, osiągnięcia – prof. Jacek Czaputowicz, UW

10.35 – 10.50              Perspektywa feministyczna w kształtowaniu pokoju i bezpieczeństwa
prof. ucz. dr hab. Aleksandra Gasztold, UW

10.50 – 11.05              Kobiety w nowej Białorusi: perspektywa implementacji Rezolucji Rady
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 po zmianie ustrojowej
– Alina Koushyk,
przedstawicielka Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego ds.
Odrodzenia   Narodowego Białorusi

11.05 – 11.25              Dyskusja

11.25 – 11.45              Przerwa kawowa

 

II PANEL

Międzynarodowe i krajowe rozwiązania prawno – organizacyjne w zakresie polityki równościowej, ochrony praw człowieka i pomocy humanitarnej

Moderacja:                dr Magdalena Tomaszewska – Michalak

11.45 – 12.00              Realizacja strategii polityki płci w społeczeństwie ukraińskim: w czasie
wojny i po jej zakończeniu
– prof. Iryna Kiyanka, Lwowski Uniwersytet
Narodowy

12.00 – 12.15              Plan Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet,
pokoju bezpieczeństwa – powstanie i obecne wyzwania
-Rita Kameduła
– Tomaszewska, MZ

12.15 – 12.30              Zaangażowanie Polski na forum ONZ na rzecz obrony praw najbardziej
narażonych grup ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych
– Dyrektor
Departamentu ds. Ochrony Praw Człowieka, Paweł Radomski, MSZ

12.30 – 12.45              Dyskusja

12.45 – 13.15              Lunch

 

III PANEL

Krajowy Plan Działania na rzecz implementacji rezolucji 1325 w Polsce (UNSCR 1325)

Moderacja:                prof. ucz. dr hab. Aleksandra Gasztold

13.15 – 13.30              Priorytety Krajowego Planu Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ
dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2023 – ocena
stanu wdrażania i wyzwania na przyszłość
– Małgorzata Banat –
Adamiuk, MSZ

13.30 – 13.45              Implementacja Agendy ONZ Kobiety, Pokój i Bezpieczeństwo na
przykładzie wybranego związku taktycznego Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej
– por. dr inż. Iwona Szkudlarek, WP

13.45 – 14.00              Rola kultury organizacyjnej w procesie implementacji założeń Rezolucji
Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 dotyczącej kobiet, pokoju
i bezpieczeństwa
– dr Kornela Oblińska, UW

14.00 – 14.20              Dyskusja

14.20 – 14.40              Przerwa

 

IV PANEL

Współpraca WIIS Poland w aspekcie realizacji Agendy ONZ: Kobiety, Pokój i Bezpieczeństwo

 

Moderacja:               dr Beata Winter – Górka

14.40 – 14.55              Przedstawienie dotychczasowych działań WIIS Poland oraz planów na 2024 rok – Marta Samburska – Kinal, WIIS Poland

14.55 – 15.10              Warsaw Security Forum – glos bezpieczeństwa w regionie – Aleksandra Trzcińska, Fundacja Pułaskiego (WSF).

15.10 – 15.30              Dyskusja

 

15.30                           Podsumowanie, zakończenie konferencji


Uczestnicy:

prof. Jacek Czaputowicz
Profesor, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2018-2020 minister spraw zagranicznych RP. Autor publikacji na temat teorii stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej Polski.

prof. ucz. dr hab. Aleksandra Gasztold
prof. ucz. – doktor nauk o polityce (2009), doktor habilitowana w zakresie nauk o polityce (2018), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Rzeczniczka Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim (2020-2024). Prowadzi badania nad terroryzmem i nad wywiadem z wykorzystaniem teorii krytycznych. Sekretarz Generalna Women in International Security na Polskę (WIIS Poland), członkini Women’s Intelligence Network (WIN) oraz Institute for National and International Security (INIS). Redaktor Naczelna czasopisma naukowego „Applied Cybersecurity and Internet Governance” wydawanego przez NASK PIB. Zainteresowania badawcze: badania nad terroryzmem, badania nad radykalizacją, studia nad wywiadem, politykazagraniczna i bezpieczeństwa Niemiec.

Alina Koushyk
Przedstawicielka Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego ds. Odrodzenia Narodowego Białorusi. Jest absolwentką historii i założycielką licznych projektów społecznych. Przez 15 lat pracowała w Telewizji Biełsat jako dziennikarka, prezenterka i producentka telewizyjna; współzałożycielka Centrum Solidarności Białoruskiej w Warszawie i InBelKult 2.0, a także klubu Białorusinek w Warszawie. Jest pomysłodawczynią białoruskiej mapy biznesowej www.bymapka.me.

dr Kornela Oblińska
Doktor w dziedzinie nauk społecznych, w specjalności: zarządzanie w środowisku informacyjnym, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego WNPiSM UW, inspektor Policji w stanie spoczynku. W latach 2004 – 2005 z ramienia ONZ oraz UE brała udział w misjach pokojowych na terenie byłej Jugosławii (Kosovo, FYROM). Nadzorowała i koordynowała prace Policji w zakresie utworzenia Polskiego Biura SIRENE oraz przystąpienia polskiej Policji do Strefy Schengen. Inicjatorka szeregu inicjatyw z zakresu kształtowania kultury organizacyjnej w służbach mundurowych, w tym w zakresie działań na rzecz niwelowania nierówności. Zainteresowanie naukowe: geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa, współpraca międzynarodowa służb, kultura organizacyjna, polityka równościowa. Autorka wielu publikacji w tych obszarach, Dyrektor Programowa WIIS Poland.

prof. Iryna Kiyanka
Doktor nauk politycznych, profesor Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franko, Departament Stosunków Międzynarodowych, Katedra Stosunków Międzynarodowych i Służba Dyplomacji; Liderka organizacji młodzieżowej „Pokolenie plus” Lwów, aktywnie działa w Międzynarodowym Klubie Rotary oraz Międzynarodowym Sztabie Ochotniczym „POSESTRA” (niosącym wsparcie ukraińskim kobietom – wdowom, 2022); Założycielka Centrum Kultury w obwodzie lwowskim. Ponadto zaangażowana w prace na rzecz Stowarzyszenia Biznesu, Edukacji i Dyplomacji publicznej.

Rita Kameduła – Tomaszewska
Prawnik, pracownik administracji rządowej. Radca i Krajowy punkt kontaktowy do spraw ratowniczych zespołów medycznych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Zdrowia. Oficer łącznikowy z ramienia Polskiw Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w latach 2018-2022.

Paweł Radomski
Dyrektor Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP (od sierpnia 2020 r.). Pracę w MSZ rozpoczął w 1995 roku zdobywając doświadczenie zarówno w Warszawie, jak i na placówkach zagranicznych, najpierw w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Nowym Jorku (1998 – 2002), a następnie w Ambasadzie RP w Waszyngtonie (2005 – 2010) i po raz kolejny w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Nowym Jorku jako zastępca szefa placówki (2014 – 2020). Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie.

dr Magdalena Tomaszewska – Michalak
Doktor nauk prawnych (2014), pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Jeden z redaktorów tematycznych „Problemów Współczesnej Kryminalistyki.” Opiekunka praktyk zawodowych na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Zainteresowania badawcze: kryminalistyka, biometria, system penitencjarny.

Małgorzata Banat – Adamiuk
Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek – stosunki międzynarodowe. Wieloletni pracownik służby zagranicznej oraz urzędnik państwowy specjalizujący się w obszarze integracji europejskiej oraz zarządzania zasobami ludzkimi. W latach 2001-2005 pracowała w Zespole Głównego Negocjatora Członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W latach 2005-2007 zastępca dyrektora w Departamencie Unii Europejskiej i Obsługi Negocjacji Akcesyjnych, a następnie w latach 2008-2009 zastępca Dyrektora Biura Spraw Osobowych i Szkolenia w MSZ (szkolenie i rekrutacja). Od 2018 roku na stanowisku Pierwszego Radcy w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa jako Krajowy Koordynator procesu rekrutacji do misji cywilnych Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Od 2019 roku pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Agendy ONZ „Kobiety, pokój i bezpieczeństwo” oraz odpowiada za koordynację procesu implementacji Krajowego Planu Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2023. Autorka publikacji na temat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, trener w zakresie Agendy WPS oraz przygotowania do udziału w konkursach do misji WPBiO.

por. dr inż. Iwona Szkudlarek
por. dr inż. Iwona Szkudlarek pełni służbę wojskową od 2010, obecnie na stanowisku tłumaczki Wydziału Operacyjnego w Dowództwie 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. Ukończyła studium oficerskie z pierwszą lokatą w specjalności artyleria. Wielokrotna stypendystka i laureatka konkursów, m.in. stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe w obszarze obronności, stypendium Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej dla najlepszych studentów i doktorantów, gdzie obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. Aspiracje zawodowe żołnierzy – kobiet w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwyciężczyni konkursu na najlepszą pracę magisterską na kierunku obronność państwa ASzWoj. Dodatkowo kierowniczka projektów naukowych dla młodych naukowców, redaktorka monografii oraz autorka kilkudziesięciu artykułów w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Obecne zainteresowania naukowe to dyplomacja i stosunki międzynarodowe, zarządzanie zasobami ludzkimi i języki obce.

dr Beata Górka – Winter
Analityczka, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, wykładowczyni na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, wieloletnia koordynatorka programu “Bezpieczeństwo międzynarodowe” w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, obserwatorka wyborów OBWE w Kosowie i Ukrainie, członkini grupy doradczej ds. SSR przy ONZ ora Security Sector Reform in the Southern Caucasus, Autorka licznych publikacji na temat polityki bezpieczeństwa państw NATO, UE, operacji pokojowych, reform sektora bezpieczeństwa.

Marta Samburska – Kinal
Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe oraz studiów magisterskich na kierunku Amerykanistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Była przewodnicząca Przedstawicielstwa Forum Młodych Dyplomatów w Krakowie. Obecnie pełni funkcję Project Managerki w Europejskiej Akademii Dyplomacji i Women in International Security (WIIS) Polska. Od lat współpracuje z Radą Europy w ramach projektu: Wyszehradzka Szkoła Nauk Politycznych.

Aleksandra Trzcińska
Dyrektorka Pionu Operacyjnego Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Warsaw Security Forum. Menedżerka z ponad 16-letnim doświadczeniem, przez ostatnie 10 lat kierująca dużymi zespołami projektowymi, odpowiedzialna za realizację zarówno wydarzeń krajowych, jak i międzynarodowych. Pedagog edukacji dorosłych i specjalista psychologii w zarządzaniu.

X