Rusza kierunek podyplomowy – bezpieczeństwo narodowe

Pracownicy WNPISM z wizytą na najlepszych uniwersytetach w Bangkoku
29 lipca, 2022
Praktyki studeckie w Instytucie Sobieskiego
30 sierpnia, 2022

pl

Już oficjalnie możemy ogłosić, że wspólnie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, uruchamiamy nowy kierunek studiów podyplomowych – bezpieczeństwo narodowe.


Ogólna charakterystyka:

Analiza obszaru bezpieczeństwa państwa, szczególnie w obliczu nowych, współczesnych zagrożeń wskazuje, że istnieje duża potrzeba organizacji systemowego kształcenia z zakresu bezpieczeństwa narodowego, w tym w szczególności zarządzania kryzysowego. Doświadczenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wskazują na duże potrzeby sektora administracji publicznej, gospodarczej i społecznej w zakresie wykwalifikowanej kadry przygotowanej do pracy na stanowiskach wymagających specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności praktycznego zarządzania bezpieczeństwem. Odpowiedzią na wskazane zapotrzebowanie są interdyscyplinarne studia podyplomowe organizowane przez Uniwersytet Warszawski przy wsparciu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Absolwenci Podyplomowych Studiów będą przygotowani do realizacji zadań w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem podmiotów administracji publicznej i działalności komercyjnej, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, ochrony infrastruktury krytycznej i informacji niejawnych oraz danych osobowych, w szczególności zdobędą umiejętności sporządzania dokumentów planistycznych i procedur ciągłości działania. Zakres umiejętności absolwenta będzie obejmował zarówno zdolności reagowania w sytuacjach kryzysowych, jak i dbałości o bezpieczeństwo w ramach profilaktyki zagrożeń.


Rekrutacja

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 PLN.

Termin rejestracji w systemie IRK:

15.08.2022 – 31.08.2022 (irk.oferta.uw.edu.pl)

Spis wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z
  systemu IRK
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników Studiów
 • curriculum vitae (CV) – preferowany szablon CV Europass,
 • list motywacyjny zawierający uzasadnienie zainteresowania ofertą studiów podyplomowych – motywacja do pełnienia roli specjalisty ds. zarządzania bezpieczeństwem

Limit miejsc:
35 (minimalna liczba uczestników 30)

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej:
Kandydat powinien dokonać opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto widoczne w systemie IRK w trakcie trwania tury rejestracji, nie później niż do końca dnia następującego po ostatnim dniu rejestracji tj. 01.09.2022r.

Harmonogram rekrutacji:

 • Termin rejestracji internetowej w systemie IRK: 15.08.2022 r. – 31.08.2022 r.
 • Termin ogłoszenia wyników: 12.09.2022 r.
 • Termin składania dokumentów: dostarczenie dokumentów od 05.09.2022 r. do 09.09.2022. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać w wyznaczonym terminie (decydująca jest data wpływu do jesnostki) na adres Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00- 927 Warszawa, Gmach Audytoryjny, pokój nr 12 z dopiskiem: AB „Bezpieczeństwo narodowe”.

W przypadku nie wypełnienia limitu miejsca w I turze:

 • Termin rejestracji internetowej w systemie IRK: 13.09.2022 r. – 29.09.2022 r.
 • Termin ogłoszenia wyników: 03.10.2022 r.
 • Termin składania dokumentów: dostarczenie dokumentów od 04.10.2022 r. do 07.10.2022.

Informacje o programie

Czas trwania studiów:

2 semestry (256 godzin dydaktycznych)
Czesne:

4 800 PLN (płatne do 30.11.2022)

Możliwość rozłożenia płatności na dwie raty:

I rata – 2 400 PLN płatne do 30.11.2022 r.
II rata – 2 400 PLN płatne do 28.02.2022 r.

Kierownik Studiów / opiekun merytoryczny:
Dr Bolesław Stanejko – b.stanejko@uw.edu.pl

Administracja studiów i kontakt:
Anna Bałdyga – am.baldyga@uw.edu.pl | + 48 22 55 22 922

Matura z wos-u coraz bliżej, dlatego z ogromną radością ogłaszamy kolejną edycję „WNPiSM uczy WOS-u nocą”. Jest to jedyny w swoim rodzaju maturalny kurs wos-u, który organizujemy już 16 raz!

Dwudniowy kurs obejmujący wszystkie najważniejsze tematy pozwoli Ci na szybką i efektywną powtórkę materiału przed egzaminem.

Unikatowa możliwość wieczorno-nocnej nauki na kampusie głównym, z pewnością dodatkowo zmotywuje Cię do nauki i stworzy niepowtarzalną atmosferę!

Kto będzie obecny?

 • Wykładowcy WNPiSM UW o europejskiej renomie powtórzą z Wami najważniejsze zagadnienia potrzebne na maturze z WOS-u
 • Spotkacie się z przedstawicielami Samorządu Studentów, którzy wprowadzą Was w studencki klimat

Miejsce kursu:

 • Stara Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (kampus centralny UW)

Termin:

 • 23.04.2024 20:00-02:00
 • 24.04.2024 20:00-02:00

UWAGA – OBOWIĄZUJE REJESTRACJA!

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZOSTANIE OPUBLIKOWANY WKRÓTCE

X