Pracownicy naukowi

Dyżury pracowników naukowych proszę sprawdzać TU.

Aleksy-Szucsich Agnieszka

dr Agnieszka Aleksy-Szucsich

Aleksy-Szucsich Agnieszka

dr Agnieszka Aleksy-Szucsich

Anioł Włodzimierz

prof. dr hab. Włodzimierz Anioł – profesor (2003) doktor (1982) habilitowany (1990) nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Profesor nadzwyczajny UW (1992) i zwyczajny (od 2009). Od 2013 r. członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Wicedyrektor Instytutu Polityki Społecznej (1984-1986), prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (1999-2004). Kierownik projektów badawczych finansowanych przez KBN i NCN.  Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Zachodniego w Poznaniu (2011-2015). Współzałożyciel i  prezes Fundacji Naukowej Norden Centrum (od 2011). Członek międzynarodowych rad programowych czasopism „Społeczeństwo Obywatelskie” i „Studia z Polityki Publicznej”.  I radca i chargé d’affaires  Ambasady RP w Oslo (2004-2008). Autor 15 książek i ponad 200 rozdziałów w pracach zbiorowych i artykułów w periodykach naukowych.

Zainteresowania badawcze

Teoretyczne i praktyczne zagadnienia polityki publicznej, globalizacja, integracja europejska, międzynarodowa i porównawcza polityka społeczna.

Jednostka

Katedra Metodologii Badań nad Polityką

Trzy ostatnie publikacje:

W. Anioł, Bezład warszawski. O erozji i odnowie przestrzeni publicznych, DW Elipsa, Warszawa 2019.

W. Anioł, Quality of Life and Public Space in the Processes of Urban Renewal: Selected Concepts and Debate Topics, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 2019, nr 44(1).

W. Anioł, Bezplanowość i nieład w polskiej przestrzeni – uwarunkowania polityczno-prawne, historyczne i kulturowe, „Studia z Polityki Publicznej” 2019, nr 1(21).

Anioł Włodzimierz

prof. dr hab. Włodzimierz Anioł – profesor (2003) doktor (1982) habilitowany (1990) nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Profesor nadzwyczajny UW (1992) i zwyczajny (od

Annusewicz Olgierd

dr Olgierd Annusewiczdoktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2006)), p.o. dyrektor Ośrodka Analiz Politologicznych UW (od 2016 r.), redaktor naczelny Kwartalnika Naukowego OAP UW „e-Politikon”(od 2012 r.).  Kierownik projektu badawczego Political Communication on the Internet (2014) finansowanego przez Google Polska. W latach 2010-2019 wygłaszał referaty m.in. w Madrycie, Pradze, Turynie, Lecce, Nottingham, Szawle.

Zainteresowania badawcze

Komunikowanie polityczne, media społecznościowe, zarządzanie konfliktami.

Jednostka

Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego

 

Numer PBN: https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/3931191/ 

Numer ORCiD: https://orcid.org/0000-0003-4161-524X

 

Researchgate.net: https://www.researchgate.net/profile/Olgierd_Annusewicz 

Academia.edu: https://uw.academia.edu/OlgierdAnnusewicz 

Scholargoogle: https://scholar.google.com/citations?user=PZAV7BwAAAAJ&hl=pl&oi=ao 

Twitter: https://twitter.com/annusewicz 

 

3 ostatnie publikacje:

O. Annusewicz, Dialog obywatelski online a jakość polityki publicznej. Modele komunikacji administracji publicznej z obywatelami w mediach społecznościowych na przykładzie komunikacji prowadzonej na Twitterze przez wybrane polskie miasta, Studia z Polityki Publicznej nr 2(22), 2019

O. Annusewicz, Twitter jako przestrzeń autoprezentacji politycznej. Zarządzanie wizerunkiem polityka w mediach społecznościowych, Studia Politologiczne vol. 45, 2017

O. Annusewicz, T. Matynia, Komunikowanie reform społecznych – aspekt zarządzania ryzykiem komunikacyjnym, e-Politikon tom 21, 2017 

Annusewicz Olgierd

dr Olgierd Annusewicz - politolog, absolwent Instytutu Nauk Politycznych, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Socjologii i Psychologii Polityki w Instytucie Nauk Politycznych UW. Specjalizuje się w obszarze komunikacji politycznej...

Babić Marko

dr Marko Babić

Babić Marko

dr Marko Babić –

Balcerek-Kosiarz Marta

dr Marta Balcerek-Kosiarz – doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce(2015), adiunkt. W latach 2013-2019 kierownik projektu badawczego „Rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów. Studium porównawcze na przykładzie Polski i RFN” finansowanego przez NCN. Od 2018 r. recenzent w czasopiśmie „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych (IPSA) oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Balcerek-Kosiarz Marta

dr Marta Balcerek-Kosiarz – doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce(2015), adiunkt. W latach 2013-2019 kierownik projektu badawczego „Rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów.

Balcerowicz Bolesław

Prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz – prof. dr hab. (1998)., gen. dyw. w st. spocz.  Pracownik naukowo-badawczy w Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. W latach 1965-1991 służył w jednostkach liniowych i sztabach Wojska Polskiego. Od roku 1991 w Akademii Obrony Narodowej na stanowiskach dziekana Wydziału Strategiczno-Obronnego oraz w latach 2000-2003 rektora tej uczelni.

Zainteresowania badawcze: problemy wojny i pokoju; bezpieczeństwo międzynarodowe; bezpieczeństwo militarne; obronność wojskowość.

Jednostka.

Katedra bezpieczeństwa wewnętrznego.

Ostatnie publikacje.

  1. Balcerowicz – Interwencja w Iraku 2003-2010 – katastrofa w wojnie z wyboru;

Interwencje/wojny Zachodu. Wymiar militarny – strategie, doktrynylekcje, w: M. Madej (red.) Wojny Zachodu – 2017r.

  1. Balcerowicz – O pokoju. O wojnie. Między esejem a traktatem (monografia) –2013

Balcerowicz Bolesław

Prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz generał dywizji w st. spocz. Dr hc. Akademii Wojskowej Czech oraz Akademii Woskowej Słowacji. W latach 1965-91 służył w jednostkach liniowych oraz sztabach WP; m.in....

Bejma Agnieszka

Dr Agnieszka Bejma – doktor nauk o polityce (2012, obrona z wyróżnieniem), adiunkt, od 2017 Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckiego Ruchu Naukowego i Artystycznego. Od 2016 roku członkini zarządu Research Committee no. 34 „Quality of Democracy”, a od 2018 roku także zarządu Research Committee no. 13 „Democracy in Comparative Perspective” International Political Science Assosiation (IPSA) oraz European Consortium for Political Research (ECPR). Od 2015 członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, a od 2018 roku sekretarz Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznego. Autorka publikacji poświęconych trzeciemu sektorowi i różnym aspektom aktywności ochotniczej. W latach 2011-2019 wystąpiła z referatami na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym m.in. w: Bańskiej Bystrzycy, Brisbane, Bukareszcie, Lecce, Mediolanie, Urbino i Turynie.

Zainteresowania badawcze: socjologia i psychologia polityki, aktywność obywatelska, partycypacja polityczna, kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowo-Wschodniej, funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Europie Środkowo-Wschodniej, handel ludźmi oraz przestrzeganie praw człowieka.

Jednostka:

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

3 ostatnie publikacje:

  • Bejma, Changes in civic sector after 2015 elections, „Civil Szemle” [w druku].
  • Bejma, Partycypacja kobiet w sferze społecznej. Ruch kobiecy i zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowych, [w:] J.G. Otto (red.), Kobiety w polityce. Studia i rozprawy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2019, s.140-156.
  • Bejma, Organizacje pozarządowe jako podmioty zarządzania publicznego, [w:] E.M. Marciniak, J. Szczupaczyński (red.), Nowe idee zarządzania publicznego. Wyzwania i dylematy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017, s. 211-230.

Bejma Agnieszka

Dr Agnieszka Bejma – doktor nauk o polityce (2012, obrona z wyróżnieniem), adiunkt, od 2017 Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckiego Ruchu Naukowego i Artystycznego. Od 2016 roku

Bieleń Stanisław

prof. dr hab. Stanisław Bieleń

Bieleń Stanisław

prof. dr hab. Stanisław Bieleń

Bieńczyk-Missala Agnieszka

dr hab. Agnieszka Bieńczyk-Missala

Bieńczyk-Missala Agnieszka

dr hab. Agnieszka Bieńczyk-Missala

Biskup Bartłomiej

dr Bartłomiej Biskup

Biskup Bartłomiej

dr Bartłomiej Biskup

Błażej Poboży

dr Błażej Poboży

Błażej Poboży

dr Błażej Poboży

Bodio Tadeusz

prof. Tadeusz Bodio

 

Bodio Tadeusz

prof. Tadeusz Bodio –  

X