pl

Rocznik Strategiczny

Kolegium redakcyjne

  • Prof. dr hab. Roman Kuźniar – redaktor naczelny, w tym także redaktor tematyczny – aspekty geopolityczne
  • Dr hab. Patrycja Grzebyk – zastępca redaktora naczelnego, sekretarz redakcji oraz redaktor tematyczny – prawo międzynarodowe
  • Dr hab. Marek Madej – redaktor tematyczny – bezpieczeństwo
  • Dr Karina Jędrzejowska – redaktor statystyczny
  • Maria Kaniewska – redaktor językowy

Rada Naukowa

Michał Chorośnicki
Marek Madej
Adam Daniel Rotfeld
Stanisław Sulowski
Sebastian Wojciechowski
Jakub Zajączkowski

Wydawnictwo

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 62
00-322 Warszawa
tel.: + 48 22 828 95 63

Rocznik Strategiczny to ukazująca się od 1996 r. pod redakcją prof. Romana Kuźniara publikacja cykliczna (w zależności od okresu wydawana jako monografia lub czasopismo), której zadaniem jest analiza i ocena środowiska międzynarodowego Polski, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych z polskiego punktu widzenia zagadnień politycznych, wojskowych i gospodarczych, przedstawianych zarówno w aspekcie globalnym, regionalnym, jak i lokalnym. W jego przygotowaniu uczestniczy zespół autorów złożony z pracowników polskich i zagranicznych ośrodków naukowych i analitycznych. Trzonem są jednak pracownicy Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego WNPiSM UW.

Aktualne papierowe wydanie Rocznika Strategicznego jest dostępne w każdej dobrej księgarni naukowej.

Starsze roczniki (ale także aktualny) można kupić za pośrednictwem internetowego sklepu Wydawnictwa Naukowego Scholar (http://scholar.com.pl/)

Wersja elektroniczna roczników jest dostępna poniżej, a także m.in. na IBUK (https://www.ibuk.pl/szukaj/list/rocznik_strategiczny.html)

Informacja dla autorów

Artykuł należy składać e-mailem na adres rocznik.strategiczny@uw.edu.pl.

Redakcja akceptuje dokumenty przesłane jedynie w formacie Word/doc.

Aby artykuł ukazał się w Roczniku z danego roku, konieczne jest przesłanie artykułu najpóźniej do stycznia tegoż roku (a zatem, aby tekst mógł się ukazać w Roczniku Strategicznym 2020/2021, data publikacji maj 2021, artykuł musi być przesłany najpóźniej do końca stycznia 2021 r.).

Wszystkie artykuły podlegają wstępnej weryfikacji dokonywanej przez redakcję w zakresie spełnienia przez przesłany tekst podstawowych wymogów dotyczących redakcji tekstu naukowego i zgodności tematycznej z linią czasopisma (zobacz procedura recenzowania).

Przesłane artykułu nie powinny przekraczać 40.000 znaków (wliczając przypisy oraz pola tekstowe). Artykułowi powinien towarzyszyć abstrakt w języku angielskim oraz słowa kluczowe, które autor sugeruje umieścić w indeksie. W przypadku wykorzystania zdjęć, prosimy o przekazanie dokumentu potwierdzającego prawo do ich użycia w publikacji. Tabele, wykresy powinny być opisane w języku polskim, wraz z przywołaniem źródła pochodzenia.

Autorzy publikacji są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz zakresu i formy uczestnictwa).

Kolegium redakcyjne pragnie podkreślić, że “ghostwriting”, “guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Procedura recenzyjna

Wszystkie przesłane artykuły podlegają wstępnej weryfikacji dokonywanej przez redakcję w zakresie spełnienia przez przesłany tekst podstawowych wymogów dotyczących redakcji tekstu naukowego i zgodności tematycznej z linią czasopisma.

W razie wstępnej pozytywnej oceny artykułu przez kolegium redakcyjne, redaktorzy tematyczni przesyłają artykuł do dwóch niezależnych recenzentów (spoza jednostki, w której afiliowany jest autor).

Recenzenci oceniają tekst na zasadzie double blind-peer review (tożsamość autorów i recenzentów pozostaje wyłącznie do wiadomości redakcji; recenzent nie zna nazwiska autora artykułu; autor artykułu nie zna nazwisk recenzentów).

W przypadku tekstów w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej.

W przypadku zasugerowania przez recenzentów poprawek, bądź uzupełnienia, warunkiem przyjęcia publikacji będzie spełnienie sugestii recenzenta (-ów) lub przekonująca odpowiedź na ich zarzuty, które zostaną uznane przez recenzentów.

Recenzenci oceniają przesłany artykuł zgodnie z formularzem recenzyjnym, w formie pisemnej, za którą uważa się także recenzję przesłaną e-mailem.

Recenzenci proszeni są o wnikliwą analizę artykułu i szczególnie rozbudowane uzasadnienie w przypadku recenzji negatywnej. Recenzent powinien zwrócić uwagę m.in. na adekwatność tytułu, jasność przekazu, niesprzeczność wniosków, poprawność metodologiczną, oryginalność tekstu, uwzględnienie najważniejszych informacji i odniesień źródłowych.

Każda recenzja powinna się kończyć wyraźnym zaleceniem, czy artykuł powinien, czy też nie powinien zostać opublikowany. W przypadku sprzecznych recenzji, decyzja o publikacji leży po stronie redaktora naczelnego.

Rocznik Strategiczny 2022/2023

Wprowadzenie

Przegląd sytuacji międzynarodowej: aspekty globalne i regionalne  – Roman Kuźniar

NATO: chrzest ognia po siedemdziesiątce – Marek Madej

Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony w 2022 r.: systemowe słabości i wojenny zwrot na wschód – Marek Madej Marcin Terlikowski

Gdzie Rada nie może, tam Zgromadzenie pośle: działalność RB i ZO ONZ w dziedzinie bezpieczeństwa w 2022 r. – Patrycja Grzebyk

Zbrojenia i kontrola zbrojeń w 2022 r. w cieniu nuklearnego szantażu Rosji – Piotr Śledź

Konflikty zbrojne 2022 r.: w cieniu wojny Rosji z Ukrainą – Kamila Pronińska, Bolesław Balcerowicz

Świat i Europa w obliczu kryzysu energetycznego: konsekwencje wojny, sankcji i rosyjskiej broni energetycznej – Kamila Pronińska

Gospodarka światowa 2022–2023: czas niepewności, niepokoju i postępującej fragmentacji -Karina Jędrzejowska Anna Wróbel

Unia Europejska: prawda boli, może wyzwala – Paweł Borkowski

Stany Zjednoczone 2022: „America is back”? – Aleksandra Jarczewska

Polityka zagraniczna Chińskiej Republiki Ludowej w kontekście wojny Rosji w Ukrainie – Dominik Mierzejewski, Mateusz Chatys, Przemysław Ciborek

Rosja: na wojnie – Marek Menkiszak

Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy: wobec rosyjskiej wojny w Ukrainie* – Andrzej Szeptycki

Rok Zeitenwende: czy Niemcy dokonały strategicznego zwrotu? – Sebastian Płóciennik

Polityka, wojna i niepewność: Bliski Wschód w obliczu wyzwań dla stabilności i pokoju – Wiesław Lizak

Polityka zagraniczna Polski po agresji Rosji na Ukrainę -Agnieszka Bieńczyk-Missala

Wojna bez końca?* – Adam Daniel Rotfeld

Wojna rosyjsko-ukraińska – kampania 2022 r. Przebieg i następstwa -Leon Pińczak

Współzależność jako broń – Bartłomiej E. Nowak

Kalendarium wydarzeń 2022 – Piotr Śledź

Aneks: Państwa świata – wybrane dane i wskaźniki, – Karina Jędrzejowska

Skorowidz

Noty

Rocznik Strategiczny 2021/22

Rocznik Strategiczny 2022

Wprowadzenie

AGRESJA ROSJI NA UKRAINĘ – PIERWSZE DWA TYGODNIE WOJNY. RAPORT SPECJALNY 29

PRZEGLĄD SYTUACJI MIĘDZYNARODOWEJ: ASPEKTY GLOBALNE I REGIONALNE (Roman Kuźniar) 69

NATO: PIERWSZY ROK PO TRUMPIE – WIELKIE NADZIEJE I ROSYJSKA „PRÓBA OGNIA” (Marek Madej) 97

WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY W 2021 R.: CZY KOMPAS POKAŻE WŁAŚCIWY KIERUNEK? (Marek Madej, Marcin Terlikowski) 114

ŚWIAT SIĘ GOTUJE: DZIAŁALNOŚĆ RADY BEZPIECZEŃSTWA W 2021 R. (Patrycja Grzebyk) 132

ZBROJENIA I KONTROLA ZBROJEŃ W 2021 R. NOWE WYZWANIA, STARE PROBLEMY (Piotr Śledź) 152

KONFLIKTY ZBROJNE W AFRYCE I NA BLISKIM WSCHODZIE W 2021 R. (Kamila Pronińska, Bolesław Balcerowicz) 170

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE W WARUNKACH GWAŁTOWNEGO WZROSTU CEN I KRYZYSU KLIMATYCZNEGO (Kamila Pronińska) 191

GOSPODARKA ŚWIATOWA 2021–2022: NIEPEŁNE I NIERÓWNE OŻYWIENIE GOSPODARCZE CZASU PANDEMII (Karina Jędrzejowska, Anna Wróbel) 213

UNIA EUROPEJSKA: EWOLUCJA PODSKÓRNA (Paweł J. Borkowski) 241

STANY ZJEDNOCZONE 2021: ROK ZAWIEDZIONYCH NADZIEI (Aleksandra Jarczewska) 261

CHINY WOBEC ŚWIATA W DRUGIM ROKU PANDEMICZNYM (Dominik Mierzejewski, Przemysław Ciborek, Mateusz Chatys) 281

ROSJA: OD ZSRR DO ROSJI I Z POWROTEM? (Marek Menkiszak) 304

EUROPA WSCHODNIA I KAUKAZ POŁUDNIOWY: NOWE FRONTY DESTABILIZACJI (Andrzej Szeptycki) 324

NIEMCY: POLITYCZNA (R)EWOLUCJA NIECHĘTNEGO HEGEMONA (Lidia Gibadło) 346

BLISKI WSCHÓD: ZA WCZEŚNIE NA NOWY POCZĄTEK (Wiesław Lizak) 361

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI POD PRESJĄ Z ZACHODU I WSCHODU (Agnieszka Bieńczyk-Missala) 384

STRATEGICZNE IMPLIKACJE WYCOFANIA USA Z AFGANISTANU. PORAŻKA CZY KATASTROFA? (Jarosław Stróżyk) 405

NA DRODZE DO „ZIMNEJ WOJNY”? NOWY ETAP STOSUNKÓW USA–CHRL (Rafał Wiśniewski) 420

POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC CHIN: PRIORYTETY, WARTOŚCI I WYZWANIA (Łukasz Gacek) 440

EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA WOBEC CHIN. WIN-WIN CZY OPORTUNISTYCZNI KLIENCI? (Eugeniusz Smolar) 462

PARTNER, SYSTEMOWY RYWAL CZY PRZECIWNIK? DZIESIĘĆ UWAG O POLITYCE NATO WOBEC CHIN (Robert Kupiecki, Andrzej Dybczyński) 484

KALENDARIUM WYDARZEŃ 2021 (Piotr Śledź) 497

ANEKS: PAŃSTWA ŚWIATA – WYBRANE DANE I WSKAŹNIKI (Karina Jędrzejowska) 532

Skorowidz

Noty

Rocznik Strategiczny 2020/2021

Spis treści

ROCZNIK STRATEGICZNY 2020/21

Wprowadzenie 11

PORZĄDEK MIĘDZYNARODOWY W CZASACH PANDEMII (Adam Daniel Rotfeld) 21
Punkt wyjścia (21); Pandemia vs. postprawda (23); Ład międzynarodowy (24); Multilateralizm (26); Kryzysowe
zarządzanie (30); Pandemia a systemy polityczne (32); Uwagi końcowe (36); Summary (39).
OBSERWATORIUM BEZPIECZEŃSTWA

PRZEGLĄD SYTUACJI MIĘDZYNARODOWEJ: ASPEKTY GLOBALNE I REGIONALNE  (Roman Kuźniar) 43
Globalna pandemia nęka… Zachód (44); U.S. Banana Republic (48); Unia zdaje egzamin (wbrew Polsce i Węgrom) (55);
Chiny – winowajca beneficjentem (61); Summary (65).
NATO 2020: ATAK EPIDEMII, ALE KONIEC SMUTY? (Marek Madej) 67
NATO a COVID-19 – ile zarządzania kryzysowego w Sojuszu? (68); Funkcjonowanie Sojuszu w dobie pandemii – wojskowa
maszyneria lekko (na razie?) się zaciera (71); Współpraca polityczna – czekanie na listopad i „kwestia niemiecka” (74);
Wygrana Bidena i raport grupy refleksyjnej – jesienny przełom? (78); Summary (83).
WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY 2020(Marek Madej, Marcin Terlikowski) 84
OFIARA KORONAWIRUSA CZY „HAMILTONOWSKI MOMENT”?
Uwarunkowania – w cieniu COVID-19 (84); Rozwój WPBiO w 2020 r. (90); Operacje – adaptacja i rozwój mimo
epidemicznych rygorów (95); Summary (103).
ZDALNA I NIEZGODNA: DZIAŁALNOŚĆ RADY BEZPIECZEŃSTWA W 2020 R. (Patrycja Grzebyk) 104
Zdalnie czy niezdalnie, terroryzm i kobiety dzielą członków Rady (105); Jednomyślność odchodzi do lamusa (108);
Operacje pokojowe (111); COVID-19 (115); Summary (118).
KONTROLA ZBROJEŃ I ROZBROJENIE W DZIEDZINIE JĄDROWEJ W 2020 R. W CIENIU PANDEMII COVID-19 (Marek Tabor) 119
Słabnąca kondycja „tradycyjnych” reżimów kontroli zbrojeń jądrowych (119); Traktat o zakazie broni jądrowej (TZBJ) nowym
filarem globalnej struktury kontroli zbrojeń jądrowych (125); Nowy START – ostatni rok obowiązywania i w sprawie
jego przyszłości (129); Summary (135).

KONFLIKTY ZBROJNE W AFRYCE I NA BLISKIM WSCHODZIE W DOBIE PANDEMII COVID-19 (Kamila Pronińska, Bolesław Balcerowicz) 136
Syria. Niekończący się koniec wojny (136); Afganistan. Ku pełnej „afganizacji” wojny (141); Jemen. Między ofensywą
Huti a próbami secesji Południa (143); Róg Afryki. Wybuch konfliktu zbrojnego w Etiopii i niekończąca się wojna
w Somalii (146); Konflikt w Libii pod wpływem tureckiej interwencji (152); Summary (155).
BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE I POLITYKA KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNA W WARUNKACH PANDEMII COVID-19 (Kamila Pronińska) 156
Globalny rynek – trendy popytowo-podażowe w dobie pandemii COVID-19. NOCs vs. IOCs. Polityka OPEC i rosyjska
strategia energetyczna (156); COVID-19 a polityka klimatyczno-
-energetyczna. Rola UE, ChRL i USA (162); Summary (170).
ŚWIAT W WIELKI LOCKDOWN I DEGLOBALIZACJA: WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA GOSPODARKĘ ŚWIATOWĄ (Karina Jędrzejowska, Anna Wróbel) 173
Gospodarka światowa 2020–2021: między „wielkim lockdownem” a „wielkim odbiciem”? (175); Handel światowy
w 2020 roku (178); Jubileusz w cieniu kryzysu: wyzwania zarządzania handlem światowym (184); Międzynarodowe
instytucje finansowe wobec pandemii COVID-19 (192); Załamanie światowej agendy na rzecz rozwoju (195);
Summary (198).
UNIA EUROPEJSKA: PANDEMIA, PIENIĄDZE, POPULIZM I POŻEGNANIA
(Paweł J. Borkowski) 199
Pandemia (199); Pieniądze (205); Populizm (209); Pożegnania (212); Summary (220).
STANY ZJEDNOCZONE: AMERYKA W GODZINIE PRÓBY  (Aleksandra Jarczewska) 221
Pandemia COVID-19 i jej wpływ na sytuację w Stanach Zjednoczonych (222); Wybory 2020 i ich konsekwencje dla
amerykańskiej demokracji (228); Bilans prezydentury Donalda Trumpa (232); Prezydent Joe Biden i szansa na nowe
otwarcie (235); Summary (241).
DYPLOMACJA CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ W CZASIE PANDEMII COVID-19 (Dominik Mierzejewski, Przemysław Ciborek, Mateusz Chatys) 243
Dyplomacja chińska wobec USA i wielostronnych umów handlowych (243); Aktywność ChRL w organizacjach
międzynarodowych (249); „Dyplomacja zdrowotna” ChRL w okresie COVID-19 (253); Summary (260).
ROSJA: PUTINIZMU (Marek Menkiszak) 261
Polityka wewnętrzna: dyktatura porzuca pozory (261); Gospodarka i społeczeństwo: kryzys pandemiczny (268); Polityka
zagraniczna (272); Summary (279).
EUROPA WSCHODNIA I KAUKAZ POŁUDNIOWY: STREFA NIESTABILNOŚCI (Andrzej Szeptycki) 280
Ukraina (281); Białoruś (284); Mołdawia (287); Gruzja (289); Azerbejdżan (290); Armenia (292); Summary (294).
NIEMCY: SCHYŁEK ERY MERKEL W CIENIU PANDEMII (Lidia Gibadło) 295
Polityka wewnętrzna – walka z pandemią i przygotowania do roku wyborczego (295); Nowe wyzwania i stare spory.
Polityczny dryf „niechętnego hegemona” (300); Summary (308).
BLISKI WSCHÓD: W OCZEKIWANIU NA NOWE OTWARCIE (Wiesław Lizak) 309
Stany Zjednoczone – Izrael – świat arabski: nadzieja na przełom i stare problemy (309); W oczekiwaniu na przełom w relacjach
z Iranem (321); Summary (326).
POLITYKA ZAGRANICZNA RP: CZY LECI Z NAMI PILOT?
(Agnieszka Bieńczyk-Missala) 327
Polityka europejska – pieniądze „tak”, wartości „nie” (329); Stany Zjednoczone – wszystko na kartę Donalda
Trumpa (334); Polityka wschodnia (335); Summary (340).
PANORAMA 2020 ROKIEM CHIN (Bogdan J. Góralczyk) 343
Pandemia, która ruszyła z Chin (343); Hongkong, a w domyśle Tajwan (346); Nowy ład światowy z pierwszoplanową rolą
Chin (350); Ambitne chińskie plany na przyszłość (352); Summary (357).
COVIDOWE DYKTATURY I COVIDOWE DEMOKRACJE (Bartłomiej Nowotarski) 358
Fala demokratyzacji i fala autokratycznego odpływu (360); Inni niż wirus wrogowie demokracji (361); Fałszywa
demokracja: wyborcza dyktatura (363); Strategie fałszywej demokracji (wyborczej dyktatury) (364); Atak na mechanizmy
odpowiedzialności władzy (366); Przypadek Węgier (368); Dyktatury i demokracje w starciu z wirusem (369); Teza na
koniec (370); Summary (371).
COVID-19 TESTUJE MULTILATERALIZM (Bartłomiej E. Nowak) 372
Ewolucja współczesnego multilateralizmu (372); COVID-19 a współpraca międzynarodowa (375); Summary (388).
OSTRY CIEŃ MGŁY: ANTYZACHODNIA DEZINFORMACJA ZE STRONY CHIN I ROSJI W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19  (Piotr Śledź) 389
Główne cele Chin i Rosji towarzyszące kampanii dezinformacji wokół COVID-19 (391); Kanały oddziaływania (392);
Główne narracje chińskiej i rosyjskiej dezinformacji (393); Środki zaradcze w dyspozycji Zachodu (399);
Summary (401).
KALENDARIUM WYDARZEŃ 2020  402
ANEKS: PAŃSTWA ŚWIATA – WYBRANE DANE I WSKAŹNIKI  432
SKOROWIDZ 499
ZESPÓŁ 507

Rocznik Strategiczny 2019/2020

0. Roman Kuźniar, Wprowadzenie.

1. Roman Kuźniar, Koronawirus i stosunki międzynarodowe. Wielka niewiadoma.

Obserwatorium bezpieczeństwa

2. Roman Kuźniar, Przegląd sytuacji międzynarodowej: aspekty globalne i regionalne.

3. Marek Madej, NATO w roku jubileuszu: kłótnia w rodzinie czy śmierć kliniczna?

4. Marek Madej, Marcin Terlikowski, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony w 2019 r.: czas pierwszych ocen.

5. Patrycja Grzebyk, Jeźdźcy Apokalipsy na horyzoncie: działalność Rady Bezpieczeństwa w 2019 r.

6. Marek Tabor, Kontrola zbrojeń i rozbrojenie w dziedzinie jądrowej: 2019 rok pod znakiem upadku reżimu INF.

7. Bolesław Balcerowicz, Kamila Pronińska, Intensywność i umiędzynarodowienie konfliktów zbrojnych w Afryce i na Bliskim Wschodzie w 2019 r.

8. Kamila Pronińska, Transformacja energetyczna a tradycyjne zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego: trendy globalne i europejskie.

Świat w Roczniku

9. Karina Jędrzejowska, Anna Wróbel, Globalne zarządzanie gospodarcze w dobie nierówności i niepewności.

10. Paweł Borkowski, Unia Europejska: czas deficytu zaufania.

11. Aleksandra Jarczewska, Stany Zjednoczone: wielka polityka w cieniu impeachmentu.

12. Marek Menkiszak, Rosja: w stronę oblężonej twierdzy.

13. Andrzej Szeptycki, Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy: długi cień Rosji.

14. Lidia Gibadło, Niemcy: w poszukiwaniu nowego modus operandi.

15. Dominik Mierzejewski, Przemysław Ciborek, Mateusz Chatys, Relacje Chin w regionie Azji Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej.

16. Łukasz Zamęcki, Chiny na beczce prochu? Protesty w Hongkongu w 2019 roku i ich przyczyny.

17. Wiesław Lizak, Bliski Wschód: w poszukiwaniu nowej równowagi.

18. Agnieszka Bieńczyk-Missala, Ameryka first w polityce zagranicznej RP.

Panorama Rocznika – 1989-2019 – bilans transformacji

19. Roman Kuźniar, Transformacja 1989-2019: szkic do bilansu.

20. Andrzej Białas, Rozwój i pozycja nauk ścisłych w 30-leciu.

21. Stanisław Gomułka, Transformacja w Polsce: fakty i mity dotyczące lat 1990-2020 oraz szanse gospodarczego dogonienia USA i Niemiec po roku 2020.

22. Katarzyna Kasia, Kultura w trzydziestoleciu.

23. Stanisław Koziej, Trzy dekady obronności III RP: polityka i strategia obronna oraz polityczno-strategiczne kierowanie Siłami Zbrojnymi RP.

24. Robert Kupiecki, Bezpieczeństwo Polski po zakończeniu zimnej wojny. Próba syntezy.

25. Jacek Raciborski, Logika politycznych konfliktów i ich wyborcze manifestacje.

26. Grzegorz Rydlewski, Trzydzieści lat zmian w rządzeniu w Polsce po roku 1989.

27. Henryk Szlajfer, Dwa światy: 1989–2019. Polska polityka zagraniczna czasu rewolucji i czasu niepewności.

28. Anna Wojciuk, Polska w świecie imperiów wiedzy.

29. Piotr Śledź, Kalendarium wydarzeń 2019.

30. Karina Jędrzejowska, Aneks: Państwa świata – wybrane dane i wskaźniki.

Rocznik Strategiczny 2018/2019

0. Roman Kuźniar, Wprowadzenie.

1. Roman Kuźniar, Przegląd sytuacji strategicznej aspekty globalne i regionalne.

Obserwatorium Bezpieczeństwa

2. Marek Madej, NATO: spory o finanse, reform ciąg dalszy i rosnące obawy o przyszłość.

3. Marek Madej, Marcin Terlikowski, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony w 2018 r. -dokąd zmierzają PESCO i EDF?

4. Patrycja Grzebyk, Czerwony alarm dla świata – działalność Rady Bezpieczeństwa w 2018r.

5. Marek Tabor, Reżim nowego START i INF w centrum uwagi w 2018 r.

6. Bolesław Balcerowicz, Wojny w Syrii, Iraku , Afganistanie.

7. Kamila Pronińska, Konflikty w Afryce i Jemenie w 2018r. – ekspansja dźihadystów a wzrost intensywności i umiędzynarodowienia.

8. Kamila Pronińska, Energia i klimat – współczesne trendy i wyzwań bezpieczeństwa energetycznego.

Świat w Roczniku

9. Karina Jędrzejowska, Anna Wróbel, Wyzwania dla globalnego zarządzania gospodarczego 10 lat po kryzysie finansowym 2007-2008.

10. Paweł J.Borkowski, Unia Europejska – próba przedolimpijska.

11. Aleksandra Jarczewska, Stany Zjednoczone – dokąd zmierza Ameryka pod przywództwem Donalda Trumpa?

12. Marek Menkiszak, Rosja: zbierają się ciemne chmury.

13. Andrzej Szeptycki, Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy: dziesięciolecie Partnerstwa Wschodniego.

14. Rafał Ulatowski, Niemcy między supermocarstwami.

15. Edward Haliżak, 40-lecie reform w Chinach i nawiązania stosunków dyplomatycznych USA-Chiny.

16. Wiesław Lizak, Bliski Wschód – krajobraz po bitwie.

17. Agnieszka Bieńczyk-Missala, Polityka zagraniczna Polski w setną rocznicę niepodległości.

Panorama Rocznika

18. Tomasz Pugacewicz, Wybiórczy realizm na sterydach. POWER POLITICS A LA Donald Trump.

19. Bogdan Góralczyk, Powrót Chin do centrum światowej sceny.

20. Tomasz Grzegorz Grosse, Power Politics w Unii Europejskiej w warunkach zmiany ładu międzynarodowego.

21. Jakub Zajączkowski, Indyjska strategia równoważenia w regionie Azji i Pacyfiku po 2014 r.

22. Robert Czulda, Power Politics w polityce i percepcji strategicznej Islamskiej Republiki Iranu.

23. Adam Szymański, Power Politics w polityce zagranicznej Turcji po 2011r.

24. Karolina Libront, Kalendarium wydarzeń 2018.

25. Anna Dudek, Aneks: Państwa Świata – wybrane dane i wskaźniki.

Rocznik Strategiczny 2017/2018

0. Roman Kuźniar, Wprowadzenie.

1. Roman Kuźniar, Przegląd sytuacji strategicznej aspekty globalne i regionalne.

Obserwatorium Bezpieczeństwa

2. Marek Madej, NATO: wysunięta obecność w warunkach rosnącej niepewności.

3. Marek Madej, Marcin Terlikowski, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony – PESCO i EDF, czyli wreszcie przełom?

4. Patrycja Grzebyk, Zimna wojna 2.0: Działalność Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w latach 2016-2017.

5. Marek Tabor, Kontrola zbrojeń i rozbrojenie w dziedzinie jądrowej: w 2017 roku pod znakiem Traktatu o zakazie broni jądrowej.

6. Bolesław Balcerowicz, Wojny w Syrii, Iraku , Afganistanie.

7. Kamila Pronińska, Współczesne konflikty zbrojne w Afryce i Jemenie: Aktywność sił dżihadystycznych a zaangażowanie sił międzynarodowych.

8. Kamila Pronińska, Zmiany technologiczne vs. Tradycyjna geopolityka na globalnym i europejskim rynku energetycznym.

Świat w Roczniku

9. Paweł J.Borkowski, Unia Europejska – Cisza przed burzą.

10. Aleksandra Jarczewska, Stany Zjednoczone: „America First” według Donalda Trumpa.

11. Edward Haliżak, Region Azji i Pacyfiku: Nowe etapy w regionalnej polityce równowagi sił.

12. Rafał Ulatowski, Niemcy: rok niepewności.

13. Marek Menkiszak, Rosja broni swoich zdobyczy.

14. Andrzej Szeptycki, Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy: NIHIL NOVI.

15. Wiesław Lizak, Bliski Wschód: na drodze do nowego porządku międzynarodowego.

16. Agnieszka Bieńczyk-Missala, Polityka zagraniczna RP „w pułapce”.

Panorama Rocznika

17. Tadeusz Klementewicz, Niedokończony projekt nowoczesności. Stare i nowe słabości demokracji reprezentacyjnej ANNO DOMINI 2017.

18. Tomasz Grzegorz Grosse, Prognoza dla Europy.

19. Bogdan Góralczyk, Węgry: zwrot do systemu nieliberalnego.

20. Sebastian Wojciechowski, Światowy wirus terroryzmu.

21. Karolina Libront, Kalendarium wydarzeń 2017.

22. Anna Dudek, Aneks: Państwa Świata – wybrane dane i wskaźniki.

Rocznik Strategiczny 2016/2017

0. Roman Kuźniar, Wprowadzenie.

1. Roman Kuźniar, Przegląd sytuacji strategicznej aspekty globalne i regionalne.

Obserwatorium Bezpieczeństwa

2. Marek Madej, NATO: więcej siły na flankach , mniej wspólnoty wewnątrz.

3. Marek Madej, Marcin Terlikowski, Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony – nowa strategia początkiem końca?.

4. Marek Tabor, Kontrola zbrojeń i rozbrojenie w dziedzinie jądrowej – w 2016 roku „dreptanie w miejscu”.

5. Bolesław Balcerowicz, Kamila Pronińska, Dynamika i intensywność bliskowschodnich i afrykańskich konfliktów zbrojnych w 2016 r.

6. Kamila Pronińska, Polityka klimatyczna i bezpieczeństwo energetyczne w okresie turbulencji w świecie Zachodnim.

Świat w Roczniku

7. Paweł J.Borkowski, Unia Europejska – pożegnanie z Brytania i złudzeniami.

8. Aleksandra Jarczewska, Stany Zjednoczone – historyczny zwrot ku niewiadomemu.

9. Marek Menkiszak, Rosja odbije się od dna.

10. Andrzej Szeptycki, Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy – krucha stabilizacja.

11. Rafał Ulatowski, Niemcy – dają radę(?)

12. Wiesław Lizak, Bliski Wschód – w cieniu konfliktów.

13. Edward Haliżak, Region Azji i Pacyfiku: „Wygląda na to, że Chiński model gospodarczy ma trwałe podstawy”.

14. Agnieszka Bieńczyk-Missala, „Dobra zmiana” w polityce zagranicznej RP.

Panorama Rocznika

15. Sven Biscop, EU global strategy: Europe holds some Trump cards yet.

16. Andrzej Mania, Tomasz Pugacewicz, Wybrane elementy kondycji Stanów Zjednoczonych u progu prezydentury Donalda Trumpa.

17. Robert Kupiecki, Obrona kolektywna NATO – nowe ramy strategiczne.

18. Jacek Czaputowicz, Marcin Kleinowski, Wpływ wystąpienia Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej na siłę głosu w Radzie.

19. Bogdan Góralczyk, Geostrategia Xi Jinpinga – Chiny ruszają w świat.

20. Marcin Florian Gawrycki, Ameryka Łacińska: odpływ „różowej fali”.

21. Mirosław Sułek, Transformacja globalnego układu sił po zimnej wojnie.

22. Anna Wojciuk, Przegląd czasopism zagranicznych w zakresie bezpieczeństwa i studiów strategicznych.

23. Karolina Libront, Kalendarium wydarzeń 2016.

24. Anna Dudek, Aneks: Państwa Świata – wybrane dane i wskaźniki.

Rocznik Strategiczny 2015/2016

0. Roman Kuźniar, Wprowadzenie.

1. Roman Kuźniar, Przegląd sytuacji strategicznej aspekty globalne i regionalne.

Obserwatorium Bezpieczeństwa

2. Marek Madej, NATO 2015 – Na wyboistej drodze z Newport do Warszawy.

3. Marek Madej, Marcin Terlikowski, Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony – gra pozorów.

4. Patrycja Grzebyk, Lifting w oparach skandalu – działalność Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015r.

5. Marek Tabor, Kontrola zbrojeń i rozbrojenie w 2015 roku pod znakiem reżimu NPT.

6. Bolesław Balcerowicz, Kamila Pronińska, Konflikty zbrojne w 2015 r. Rola ugrupowań dżihadystycznych i zewnętrznych interwencji w konfliktach Bliskiego Wschodu i Afryki.

7. Kamila Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w warunkach uwalniania Amerykańskiej i Irańskiej ropy oraz budowy Unii Energetycznej w Europie.

Świat w Roczniku

8. Edward Haliżak, Gospodarka światowa 2015. W obliczu nowych wyzwań strukturalnych.

9. Paweł J.Borkowski, Unia Europejska – kryzys egzystencjalny.

10. Aleksandra Jarczewska, Stany Zjednoczone – podzielone i ostrożne mocarstwo.

11. Marek Menkiszak, Rosja w kryzysie.

12. Andrzej Szeptycki, Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy – desinteressement Unii Europejskiej, desinteressement Rosji?

13. Tytus Jaskułowski, Niemcy w opalach?

14. Wiesław Lizak, Bliski Wschód: „Bankructwo pięknych nadziei”.

15. Edward Haliżak, Gospodarka Chin między rynkiem a państwem autorytarnym.

16. Agnieszka Bieńczyk-Missala, Polityka zagraniczna Polski w roku wyborów.

Temat RS: Uchodźcy – Migracja- Terroryzm

17. George Yacoub, Konflikt Syryjski – tło polityczne i następstwa.

18. Patrycja Sasnal, Exodus z Syrii. Migranci i uchodźcy z Bliskiego Wschodu.

19. Maciej Duszczyk, Czy migracje położą kres UE?

20. Justyna Nakonieczna – Bartosiewicz, Migracyjny szok czy migracyjna histeria?

21. Michał Chorośnicki, Kalifat – epizod czy trwały element współczesnego terroryzmu?

22. Sebastian Wojciechowski, Terroryzm – stare i nowe dylematy.

23. Oskar Raczycki, Wspólny europejski system azylowy i acquis wobec kryzysu migracyjnego w Europie.

24. Stijn Postema, Humanitarian action in the migration crisis.

25. Sylvie Prokopowicz, Katharina Ahrens, Would an improvement in humanitarian action solve the migrant crisis?

Panorama Rocznika

26. Anna Wojciuk, Świat już bez dominacji USA: przegląd czasopism zagranicznych w zakresie bezpieczeństwa i studiów strategicznych.

27. Anna Dudek, Aneks: Państwa Świata – wybrane dane i wskaźniki.

28. Karolina Libront, Kalendarium wydarzeń 2015.

Rocznik Strategiczny 2014/2015

0. Roman Kuźniar, Wprowadzenie.

1. Roman Kuźniar, Przegląd sytuacji międzynarodowej aspekty globalne i regionalne.

Obserwatorium bezpieczeństwa

2. Marek Madej, NATO- ponowne odkrycie sensu istnienia (z niewielką pomocą Putina).

3. Marek Madej, Marcin Terlikowski, Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE w 2014 roku – tętno jeszcze wyczuwalne, ale jak długo?

4. Patrycja Grzebyk, Testowanie Rady Bezpieczeństwa w czasach niepokoju – działalność RB ONZ w 2014 roku.

5. Marek Tabor, Reżimy kontroli zbrojeń jądrowych i chemicznych – trzeszczy w szwach, ale nie jest jeszcze źle.

6. Kamila Pronińska, Konflikty zbrojne: Ofensywa ISIL i Afrykańskich Dżihadystów.

7. Bolesław Balcerowicz, Konflikty zbrojne: Ukraina, wojny Talibów.

8. Kamila Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w dobie spadających cen ropy i wojny na Ukrainie.

Świat w Roczniku

9. Edward Haliżak, Gospodarka światowa 2014 – Instytucjonalne wyzwanie.

10. Paweł J.Borkowski, Unia Europejska – Nowe przywództwo, stare problemy.

11. Aleksandra Jarczewska, Stany Zjednoczone – Stopniowy powrót do formy w coraz bardziej niespokojnym świecie.

12. Marek Menkiszak, Rosja 2014 – Kryzys Putynizmu.

13. Andrzej Szeptycki, Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy – pomiędzy Hard Power Rosji i Soft Power UE.

14. Tytus Jaskułowski, Niemcy – między hemletyzowaniem a przywództwem.

15. Wiesław Lizak, Bliskowschodnie znaki zapytania.

16. Edward Haliżak, Region Azji i Pacyfiku w 2014 roku pod znakiem wyłaniającego się bipolarnego układu USA-Chiny.

17. Agnieszka Bieńczyk-Missala, Polityka zagraniczna Polski – napływają czarne chmury.

Panorama Rocznika

18. Robert Kupiecki, Obrona kolektywna NATO. Stała misja i zmienny kontekst strategiczny.

19. Andrzej Dybczyński, Przyszłość NATO.

20. Jakub Zajączkowski, Indie – jak długo Emerging? Nowy premier – Nowa szansa.

21. Robert Czulda, Polityka Iranu – ciągle bez przełomu w relacjach z Zachodem.

22. Ewa Kołodziej, Peryferie w centrum? Miejsce Azji Centralnej w globalnej architekturze bezpieczeństwa.

23. Mirosław Sułek, Zachodnie sankcje wobec Rosji – sens i skuteczność.

24. Anna Wojciuk, Przegląd literatury światowej w zakresie bezpieczeństwa i studiów strategicznych.

25. Anna Dudek, Aneks: Państwa świata – wybrane dane i wskaźniki.

26. Karolina Libront, Kalendarium wydarzeń 2013.

27. Karolina Libront, Kalendarium wydarzeń 2014.

Rocznik Strategiczny 2013/2014

0. Roman Kuźniar, Wprowadzenie.

1. Przegląd sytuacji strategicznej – Aspekty regionalne.

2. Przegląd sytuacji strategicznej – Aspekty globalne.

3. Edward Haliżak, Gospodarka światowa 2013 – Początek procesu dekonwergencji.

Obserwatorium Bezpieczeństwa

4. Marek Madej, NATO: zagończyk wraca do „pracy u podstaw”.

5. Marcin Terlikowski, Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE – przełom którego (zgodnie z planem) nie było.

6. Patrycja Grzebyk, Narody Zjednoczone stale spóźnione walczą o efektywność – Rada Bezpieczeństwa w akcji.

7. Marek Tabor, Porozumienia w sprawie kontroli zbrojeń i rozbrojenia. Nobel dla OPCW.

8. Bolesław Balcerowicz, Konflikty zbrojne.

9. Kamila Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w dobie zaburzeń dostawy ropy i globalnej debaty klimatycznej.

Świat w Roczniku

10. Paweł J.Borkowski, Unia Europejska – czas oczekiwania.

11. Aleksandra Jarczewska, Stany Zjednoczone – skazy na wizerunku.

12. Marek Menkiszak, Andrzej Szeptycki, Obszar WNP: Imperium kontratakuje.

13. Tytus Jaskułowski, Niemcy Chinami Europy?

14. Wiesław Lizak, Bliski Wschód – Stare i nowe problemy.

15. Edward Haliżak, Region Azji i Pacyfiku – Narastające dylematy bezpieczeństwa.

16. Agnieszka Bieńczyk-Missala, Polska Polityka zagraniczna – Z Unią Europejską na Majdan.

Panorama Rocznika

17. Jakub Zajączkowski, BRIC dziesięć lat później, czyli anty-Zachód w rozsypce.

18. Mirosław Sułek, USA, UE i Chiny – trzy bieguny w globalnym układzie sił.

19. Aleksandra Jarczewska, Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP) – szansa na nowe otwarcie w stosunkach USA-UE?

20. Anna Grzywacz, Indonezja- Islamska demokracja łącznikiem między Azją a Zachodem?

21. Anna Wojciuk, Przegląd literatury światowej w zakresie bezpieczeństwa i studiów strategicznych.

22. Anna Dudek, Państwa Świata – wybrane dane i wskaźniki.

Rocznik Strategiczny 2012/2013

0. Roman Kuźniar, Wprowadzenie.

1. Przegląd sytuacji strategicznej aspekty globalne i regionalne.

2. Edward Haliżak, Gospodarka Światowa 2012-w oczekiwaniu na punkt zwrotny.

3. Paweł J. Borkowski, Unia Europejska – na południu bez zmiany, na zachodzie wprost przeciwnie.

4. Aleksandra Jarczewska, Stany Zjednoczone – w Białym Domu bez zmian.

5. Marek Menkiszak, Andrzej Szeptycki, Obszar WNP : czas przesilenia.

6. Tytus Jaskułowski, Niemcy opoką Europy?

7. Wiesław Lizak, Bliski Wschód- stare problemy, brak nowych rozwiązań.

8. Edward Haliżak, Region Azji i Pacyfiku – logika geoekonomii i geopolityki.

9. Agnieszka Bieńczyk-Missala, Po prezydencji nadal po pierwsze, Europa.

Obserwatorium Bezpieczeństwa

10. Marek Madej, NATO – końca kryzysu nie widać.

11. Marek Madej, Marcin Terlikowski, Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony – czas strategicznego bezładu.

12. Patrycja Grzebyk, Narody Zjednoczone – Syryjski PAT.

13. Marek Tabor, Porozumienia w sprawie kontroli zbrojeń i rozbrojenia. Bez rewelacji w 2012 roku.

14. Kamila Pronińska, Bolesław Balcerowicz, Konflikty zbrojne w 2012 roku.

15. Kamila Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne Polski w warunkach globalnych przemian technologicznych w sektorze energetycznym.

Panorama Rocznika

16. Anna Wojciuk, Przegląd literatury światowej w zakresie bezpieczeństwa i studiów strategicznych.

17. Piotr R.Kozłowski, Kalendarium wydarzeń międzynarodowych w 2012 roku.

18. Anna Dudek, Aneks: Państwa świata – wybrane dane i wskaźniki.

Rocznik Strategiczny 2011/2012
Rocznik Strategiczny 2009/2010

Rocznik Strategiczny 2009/10 - okładka0. Roman Kuźniar, Wprowadzenie.

1. Michał Boni, Lekcja 2008 a szanse Polskiego rozwoju.

2. Franciszek Gagor, Jaką rolę będzie odgrywać siła militarna, jej potencjał i użycie w polityce bezpieczeństwa?

3. Edward Haliżak, Konsekwencje kryzysy dla porządku międzynarodowego: Czy Wschodnia Azja przejmie pałeczkę od Zachodu?

4. Witold M. Orłowski, Jakie szanse na nowy porządek ekonomiczny świata?

5. Eugeniusz Smolar, Na Wschodzie bez zmian.

6. Paweł Świeboda, G-3 czy G-2? Europejskie połykanie żaby.

7. Henryk Szlajfer, Kryzys 2008-2009: „Reszta” wyłania się z gospodarczego i politycznego cienia „Zachodu”.

8. Roman Kuźniar, Przegląd sytuacji strategicznej Aspekty globalne i regionalne.

9. Edward Haliżak, Gospodarka światowo- krajobraz po bitwie.

10. Zdzisław Lachowski, „Efekt Obamy” a kwestie nieproliferacji i rozbrojenia.

11. Stanisław Parzymies, Ratyfikacja Traktatu Lizbońskiego, walka z kryzysem finansowym oraz zmiany klimatyczne w centrum uwagi Unii Europejskiej.

12. Marek Madej, NATO – trudny rok pięknego jubileuszu.

13. Aleksandra Jarczewska, „Nowa Twarz” Ameryki  – bilans pierwszego roku administracji Baracka Obamy.

14. Andrzej Szeptycki, Marek Menkiszak,  Obszar WNP: W stronę nowego ładu?

15. Tytus Jaskułowski, Słabe Niemcy w mocnych kobiecych rękach.

16. Wiesław Lizak, Bliski i Środkowy Wschód – Nadzieje i rozczarowania.

17. Edward Haliżak, Region Azji i Pacyfiku.

18. Agnieszka Bieńczyk – Missala, Kontynuacja w Polskiej polityce zagranicznej.

19. Jan J. Milewski, Afryka – półwiecze niepodległości – czas wielkich wydarzeń i bilansu.

20. Nowa Koncepcja strategiczna sojuszu północnoatlantyckiego propozycja.

21. Kamila Pronińska, Raport: Nowa koncepcja strategiczna NATO – Polska perspektywa w czterech odsłonach.

22. Mirosław Sułek, NATO w globalnym udziale sił – aspekt militarny.

23. Piotr Kozłowski, Kalendarium wydarzeń międzynarodowych w 2009 roku.

24. Anna Dudek, Aneks. Państwa świata: Podstawowe wskaźniki społeczne i ekonomiczne

Rocznik Strategiczny 2006/2007

0. Roman Kuźniar, Wprowadzenie.

1. Bolesław Balcerowicz, Powrót sił.

2. Roman Kuźniar, Przegląd sytuacji strategicznej – aspekty globalne i regionalne.

3. Marian Edward Haliżak, Gospodarka światowa 2006 – kontynuacja pozytywnych tendencji.

4. Zdzisław Lachowski, Międzynarodowe bezpieczeństwo w dziedzinie wojskowej: zagrożenia, szanse i dokonania.

5. Stanisław Parzymies, Unia Europejska 27 państw wobec trudnych wyzwań.

6. Robert Kupiecki, NATO po Rydze i perspektywa kolejnych szczytów.

7. Jadwiga Stachura, Stany Zjednoczone – supermocarstwo „po przejściach”.

8. Andrzej Szeptycki, Marek Menkiszak, Obszar WNP: Broń gazowa Rosji.

9. Łukasz Adamski, Niemiecki silnik odzyskuje moc.

10. Wiesław Lizak, Bliskowschodnie dylematy, czyli jak rozpętać kolejną wojnę w regionie.

11. Jan J. Milewski, Afryka: Zmagania o przetrwanie, sukcesy, nadzieje, obawy i zagrożenia.

12. Marcin Florian Gawrycki, BRAZ-UELA kontra Jankesi – nowa sytuacja geopolityczna Ameryki Łacińskiej.

13. Marian Edward Haliżak, Region Azji i Pacyfiku w poszukiwaniu nowej równowagi strategicznej.

14. Sławomir Dębski, Polska polityka zagraniczna w 2006r.

15. Łukasz Kulesa, Perspektywy rozwoju europejskich sił zbrojnych – Raport Europejskiej Agencji Obrony.

16. Jacek Durkalec, Rola broni atomowej w polityce zagranicznej w XXI wieku. 

17. Patrycja Grzebyk, Iracki Trybunał nadzwyczajny – nieudana hybryda.

18. Marek Madej, Kalendarium wydarzeń międzynarodowych 2007 roku.

19. Anna Dudek, Państwa Świata: wybrane dane i wskaźniki. 

Rocznik Strategiczny 2005/2006

0. Roman Kuźniar, Wprowadzenie.

1. Zbigniew Brzeziński, Dylemat ostatniego suwerena.

2. Paweł H. Dembiński, Psy szczekają a karawana idzie dalej.

3. Janusz Symonides, Bezpieczeństwo międzynarodowe w reformie ONZ.

4. Roman Kuźniar, Przegląd sytuacji strategicznej – aspekty globalne i regionalne.

5. Marian Edward Haliżak, Gospodarka Światowa 2005 – poszukiwanie nowej równowagi.

6. Zdzisław Lachowski, Terroryzm, rozbrojenie i nieproliferacja: wyzwania i dylematy nuklearne społeczności międzynarodowej.

7. Stanisław Parzymies, Unia Europejska w impasie.

8. Robert Kupiecki, W NATO bez zmian – małe porozumienia w wielkich sprawach.

9. Jadwiga Stachura, Stany Zjednoczone – w kierunku alternatywnej formuły porządku międzynarodowego.

10. Arkadiusz Sarna, Marek Menkiszak, Obszar WNP: Imperium kontratakuje.

11. Tytus Jaskułowski, Niemieckie roszady.

12. Wiesław Lizak, Bliski i Środkowy Wschód – geopolityczne przemiany.

13. Marian Edward Haliżak, Region Azji i Pacyfiku: w cieniu starych i nowych rywalizacji.

14. Jan J. Milewski, Afryka – wielkie obietnice i zmagania o przetrwanie i rozwój.

15. Jakub Zajączkowski, Indie u progu XXI wieku – wschodzące mocarstwo.

16. Sławomir Dębski, Janusz Dołęga, Polska polityka zagraniczna w 2005 r.

17. Marcin Andrzej Piotrowski, Krew za ropę? Kwestia dostępu do ropy naftowej w Amerykańskiej polityce energetycznej.

18. Kamila Pronińska, Dialog energetyczny Unia Europejska – Rosja – do tanga trzeba dwojga. 

19. Marek Madej, Kalendarium wydarzeń międzynarodowych 2005 roku.

20. Państwa Świata: wybrane dane i wskaźniki. 

Rocznik Strategiczny 2004/2005

0. Roman Kuźniar, Wprowadzenie.

1. Anna Wolff-Powęska, Europejska tożsamość geopolityczna. Fantom czy rzeczywistość?

2. Klaus Bachmann, Z perspektywy Brukseli: czy UE ma świadomość geopolityczną?

3. Jacek Cichocki, Europa Środkowo-Wschodnia między rozszerzoną Unią a autorytarną Rosją.

4. Roman Kuźniar, Przegląd sytuacji strategicznej – aspekty regionalne i globalne.

5. Marian Edward Haliżak, Gospodarka Światowa 2004 – nowe wyzwania.

6. Zdzisław Lachowski, Polityka bezpieczeństwa wojskowego: brak globalnej strategii, selektywne podejścia.

7. Stanisław Parzymies, Unia Europejska 25 Państw – supermocarstwo czy superpaństwo?

8. Robert Kupiecki, NATO – stare problemy i nowy klimat.

9. Jadwiga Stachura, Stany Zjednoczone – mimo wszystko Bush.

10. Arkadiusz Sarna, Marek Menkiszak, Obszar WNP: czas rewolucji.

11. Jacek Gajewski, Europa Środkowa 2004/2005.

12. Stanisław Michałowski, Niemcy: wewnętrzne wyzwania – zewnętrzna stabilność.

13. Wiesław Lizak, Bliski i Środkowy Wschód – niepewna stabilizacja.

14. Marian Edward Haliżak, Region Azji i Pacyfiku – pod znakiem demokratyzacji i liberalizacji.

15. Jan J.Milewski, Afryka – od marginalizacji do rozwoju.

16. Ryszard Zięba, Polska polityka zagraniczna – U.S. first, lecz także więcej Europy.

17. Rafał Domisiewicz, Europejska Agencja Obrony: nowa dynamika współpracy państw UE w budowie wspólnej polityki obronnej?

18. Mariusz Lewicki, Zjawisko prywatyzacji przemocy w życiu międzynarodowym a prywatne firmy wojskowe.

19. Marek Madej, Kalendarium wydarzeń międzynarodowych 2004 roku.

Rocznik Strategiczny 2003/2004

0. Roman Kuźniar, Wprowadzenie.

1. Ks. Adam Boniecki, Europa w wizji Stolicy Apostolskiej.

2. Zdzisław Najder, Europejczyk myśli o swojej Unii.

3. Jacek Czaputowicz, Europa Atlantycka.

4. Roman Kuźniar, Przegląd sytuacji strategicznej – aspekty globalne i regionalne.

5. Marian Edward Haliżak, Gospodarka Światowa – spełnione oczekiwania ?

6. Zdzisław Lachowski, Broń masowego rażenia i „hultajska liga” międzynarodowa w obliczu tendencji proliferacyjnych.

7. Stanisław Parzymies, Unia Europejska w procesie historycznego rozszerzenia i fundamentalnych reform instytucjonalnych.

8. Robert Kupiecki, NATO – długi cień przezwyciężanego kryzysu.

9. Jadwiga Stachura, Stany Zjednoczone – granice hegemonii.

10. Arkadiusz Sarna, Marek Menkiszak, Obszar WNP: cień Kremla.

11. Jacek Gajewski, Europa Środkowa – rok przełomów.

12. Stanisław Michałowski, Niemcy: dreptanie w miejscu.

13. Wiesław Lizak, Bliski i Środkowy Wschód: fiasko drogi do pokoju między Izraelem a Palestyńczykami VIA Bagdad.

14. Marian Edward Haliżak, Region Azji i Pacyfiku – stabilność i równowaga. 

15. Ryszard Zięba, Polska polityka zagraniczna: do Brukseli przez Waszyngton i co dalej?

16. Bolesław Balcerowicz, Aspekty strategiczne wojny z Irakiem.

17. Janusz Symonides, Wojna z Irakiem a prawo międzynarodowe.

18. Rafał Domisiewicz, Wojny XXI wieku: rewolucja w dziedzinie wojskowości w świetle operacji „Iracka wolność”.

19. Krzysztof Michałek, The united states of anger vs. Nowy konsensus narodowy: Stany Zjednoczone przed, w czasie i po zakończeniu drugiej wojny Irackiej.

20. Aleksandra Jarczewska-Romaniuk, Ekonomiczne aspekty wojny w Iraku.

21. Andrzej Michalski-Stępkowski, Konflikt w Iraku a media (medialna manipulacja, czyli jak korzystnie sprzedać swoją strategię).

22. Marek Madej, Wojna w Iraku a walka z terroryzmem międzynarodowym – jak kulą w płot?

23. Agnieszka Bieńczyk – Missala, Wojna w Iraku –implikacje dla praw człowieka.

24. Marek Madej, Kalendarium wydarzeń międzynarodowych 2003 roku.

Rocznik Strategiczny 2000/2001

0. Roman Kuźniar, Wprowadzenie.

1. Zbigniew Brzeziński, Supermocarstwo UE a Stany Zjednoczone.

2. Marcin A. Piontkowski, Nowy kurs Rosyjskiej polityki zagranicznej i problem bezpieczeństwa wojskowego.

3. Guillaume Parmentier, Zaangażowanie międzynarodowe Stanów Zjednoczonych: Jakie perspektywy?

4. Roman Kuźniar, Przegląd sytuacji strategicznej – aspekty globalne i regionalne.

5. Marian Edward Haliżak, Gospodarka Światowa 2000 – nowe wyzwania dla rozwoju i funkcjonowania.

6. Zdzisław Lachowski, Przewrót w strategicznej stabilności czy stabilizacji? Globalne i regionalne próby odpowiedzi.

7. Robert Kupiecki, NATO – rok mozolnej pracy.

8. Stanisław Parzymies, Unia Europejska przed poszerzeniem na Wschód.

9. Marcin Piotrowski, Marek Menkiszak, Obszar WNP: Rosja się skupia.

10. Stanisław Michałowski, Niemcy na przełomie stuleci: między pragmatyzmem teraźniejszości a wizjonerskim spojrzeniem w przyszłość

11. Jacek Gajewski, Europa Środkowa – kontynuacja przemian.

12. Jadwiga Stachura, Stany Zjednoczone – zmiana prezydenta, zmiana polityki?

13. Wiesław Lizak, Bliskowschodnie DEJA VU.

14. Marian Edward Haliżak, Region Azji i Pacyfiku – pod znakiem postępu w przezwyciężeniu podziału Chin i Korei.

15. Agnieszka Bienczyk-Missala, Polska polityka zagraniczna: Unia i jeszcze raz Unia.

16. Małgorzata Zawistowska, Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony: siły na zamiary?

17. Aleksandra Jarczewska-Romaniuk, Korporacje – sprzymierzeńcy i rywale Państw Narodowych.

18. Wiesław Lizak, Kalendarium wydarzeń międzynarodowych 2000 roku.

X